झी “दनेवाः” ब्लःग् न्ह्याकाः झिंन्यान्हुँ , पासापिनिगु भिन्तुना, कमेन्ट् व रेस्पोन्स् यात लुमुगु सुभाय् !

ने.सं.११२८ पोहेलागा ९ (नवःमि) बिहिबाः झी “दनेवाः” ब्लःग् दयके धका बिचायाना च्वनाबले, झी मदँ किषण् दाईयागु सायरि छपु झसक्क लुमँस्य वःगु। “सायरि छपु कने न्हाँ जिँ। सायरि जक कनाँ छुयायगु थन बाँलापिँ नानिपिँ हे मदु।” धाःथेँ ब्लग जक दयकाँ छुयायगु, ब्लग् स्वया रेस्पोन्स् याइपिँ नेवाःत हे मदु धका बिचावयाच्वन्गु।अले न्ह्याबलेँ अफिसँ लिहाँवय् साथँहे पी.सी. चायकेगु …

झी “दनेवाः” ब्लःग् न्ह्याकाः झिंन्यान्हुँ , पासापिनिगु भिन्तुना, कमेन्ट् व रेस्पोन्स् यात लुमुगु सुभाय् ! Read More »