Day: January 29, 2017

छिगु कम्प्यटरय् नेपाललिपि छ्येलेजीके जिल

छिगु कम्प्यूटरय् नेपाललिपि छ्येले जीकेजिल। ने.सं. ११३७ सिल्ला २ आइतवाः (Jan. 29, 2017) येँ (नेपाल मण्डल) – थौने नेपाललिपियात युनकिकोडँ स्वीकृत याःगु खःसा फेसबुक्, ट्वीटर् थेँ जागु सामाजिक सञ्जालय् नेपाललिपि छ्येले मज्यूनिसाँ, थःगु कम्प्यूटरय् नेपाललिपि युनिकोड् फन्ट् इन्स्टल् यात धाःसा नेपाललिपिँ च्वयातःगु वेब् साइट्, ईमेल्, वःड्, एक्सेल्, पावः पोइ्न्ट् फाइलय् नेपाललिपि छ्येले जी धूंकूगु दु …

छिगु कम्प्यटरय् नेपाललिपि छ्येलेजीके जिल Read More »

Nepal Lipi Fonts for Unicode: Ask for your free copy

With encoding of the Nepal Lipi in the Unicode, Nepal Lipi fonts built in open type font (otf) system can now be used on the web, email, word, excel and power point files. Although SNS such as Facebook, Tweeter have yet to provide facilities for writing Nepal Lipi on them, if you have Nepal Lipi otf installed in your pc, …

Nepal Lipi Fonts for Unicode: Ask for your free copy Read More »