थूसी छक: अ:खतँ दान याना स्वाँया पुन्हि हनेनु।

येँ, नेपालमण्डल – भुखाय् ब्वया बुद्ध बूगु थ्व नेपालदेसया छथ्व: जनयात दुख जुया च्वंगु इलय् मेथ्व: पासापिसँ उद्धार याना च्वंगु खना छेँ दुनाव:गु स्वयागु थ्व मिखाय् मव:गु ख्वबि मचायक कुतुँ वल। थ्व ज्याय् भन्तेपिनिगु सक्रियात खनानँ श्रद्धाया स्वाँ मचायक हे झीगु नगले ह्वया च्वन। अले मचायकहे थथे मती वल। बुद्धबूगु, वस्पोलँ बोधिज्ञान कै बिज्यागु व […]

थूसी छक: अ:खतँ दान याना स्वाँया पुन्हि हनेनु। Read More »