Uncategorized

NLO 1139 Digest is published in tribute to Dr. Padma Ratna Tuladhar

With best wishes for a Happy New Year Nepal Samvat 1139,  the Nepal Lipi Online is happy to inform that the NLO 1139 digest (PRT Felicitation)  has been published this in tribute to Dr. Padma Ratna Tuladhar, a human rights leader, facilitator and mediater of Nepal’s Peace process for democracy.  Open the file to read …

NLO 1139 Digest is published in tribute to Dr. Padma Ratna Tuladhar Read More »

छिगु कम्प्यटरय् नेपाललिपि छ्येलेजीके जिल

छिगु कम्प्यूटरय् नेपाललिपि छ्येले जीकेजिल। ने.सं. ११३७ सिल्ला २ आइतवाः (Jan. 29, 2017) येँ (नेपाल मण्डल) – थौने नेपाललिपियात युनकिकोडँ स्वीकृत याःगु खःसा फेसबुक्, ट्वीटर् थेँ जागु सामाजिक सञ्जालय् नेपाललिपि छ्येले मज्यूनिसाँ, थःगु कम्प्यूटरय् नेपाललिपि युनिकोड् फन्ट् इन्स्टल् यात धाःसा नेपाललिपिँ च्वयातःगु वेब् साइट्, ईमेल्, वःड्, एक्सेल्, पावः पोइ्न्ट् फाइलय् नेपाललिपि छ्येले जी धूंकूगु दु …

छिगु कम्प्यटरय् नेपाललिपि छ्येलेजीके जिल Read More »

Nepal Lipi Fonts for Unicode: Ask for your free copy

With encoding of the Nepal Lipi in the Unicode, Nepal Lipi fonts built in open type font (otf) system can now be used on the web, email, word, excel and power point files. Although SNS such as Facebook, Tweeter have yet to provide facilities for writing Nepal Lipi on them, if you have Nepal Lipi otf installed in your pc, …

Nepal Lipi Fonts for Unicode: Ask for your free copy Read More »

त:भुखाचया हसना – स्वनिग:यात न्हूगु यायेनु

येँ, नेपालमण्डल – पुलावंगु दँया बछला (वैसाख) य् ब्व:गु त:भुखाचं स्यंकूगु झीगु छेँ, देग:, बहा, बही व व त:भुखाचँ ज्यान का:गु द्वलँ द्व:या  नेपा:मितेगु मूवंगु ज्यान, उकिँयाना: उसाँय् मदेका च्वने मा:गु, देसय् सरकार दुसाँ “मसनीगु ल्हा:” थेँ नेपा:मितयेत ज्या मव:गु सरकार, राहतया लागी विदेसँ खर्बँ खर्ब डलरया ग्वाहालि व:साँ पीडिततयेगु ल्हाती जाकि १ किलो व चाउ …

त:भुखाचया हसना – स्वनिग:यात न्हूगु यायेनु Read More »

नेपाल संवत ११३६ राष्ट्रीय न्हूदँ समारोह समितिया नाय: डा. महेशमान श्रेष्ठ

येँ (नेपाल मण्डल) – नेपाल संवत ११३६ या राष्ट्रीय न्हूदँ समारोह समितिया नाय:कथँ  डा. महेशमान श्रेष्ठजुयात ल्य:गु दु। नेवा:तय् दथुइ छम्ह चिकित्सक कथँ जक मखुसे नेपाल भास, नेवा: आधिकारया बारे नवानादीम्ह छम्ह न्ह्यलुवा ख:सा,वयक: नेवा:त राजनैतिककथँ सशक्ति जुइमागु पाखे स:तयादीम्ह नाय: ख:।  

नेपाल संवत ११३६ न्हूदँया लसताय् नेपालभास नेपाललिपिँ हे च्वयेनु मंका अभियान न्ह्याकीगु

येँ, नेपाल मण्डल – नेपालदेसया राष्ट्रीय संवत नेपाल संवत ११३६दँ क्यंगु न्हूदँया लसताय् “नेपाललिपि अनलाइन” व “लिपिपौ” जाना “नेपालभास नेपाललिपिँ हे च्वयेनु” मंका अभियान न्ह्याकीगु जूगु दु। थुगुसीया न्हुदँकुन्हु निसेँ हलिमय् न्हापाँगु व छगुहे जक “नेपाललिपि अनलाइन्” व नेपालय् छगुहे जक व न्हापाँगु “लिपिपौ” नाप जाना नेपाललिपि विकास यायेगु लक्षकया “नेपालभास नेपाललिपिँहे च्वयेनु” मंका अभियान …

नेपाल संवत ११३६ न्हूदँया लसताय् नेपालभास नेपाललिपिँ हे च्वयेनु मंका अभियान न्ह्याकीगु Read More »

त:भुखाचिया हसना :- स्वनिग:यात न्हुगु यायेनु

 त:भुखाचँ स्यंकूगु झी छेँ, देगल, बहा, बही, वँ ज्यान कागु द्वलँद्वलया नेपालमि तयेगु मूवंगु ज्यान, उकीँयाना उसाँय् मदेका च्वने मागु, देसे सरकार दुसाँ मसनीगु ल्हाथेँ नेपालमितयेत ज्या मव:गु सरकार, राहतया लागी विदेसँ खर्बँ गुहालि व:सा पीडिततयेगु ल्हाती जाकि १ किलो व चाउचाउ २ पुरि हे काय् खँपिँ दुला मदुला धैगु खँ ञनेबले त:भुखाचँला नेवा:मितयेत त:धंगु …

त:भुखाचिया हसना :- स्वनिग:यात न्हुगु यायेनु Read More »