त:भुखाचिया हसना :- स्वनिग:यात न्हुगु यायेनु

 त:भुखाचँ स्यंकूगु झी छेँ, देगल, बहा, बही, वँ ज्यान कागु द्वलँद्वलया नेपालमि तयेगु मूवंगु ज्यान, उकीँयाना उसाँय् मदेका च्वने मागु, देसे सरकार दुसाँ मसनीगु ल्हाथेँ नेपालमितयेत ज्या मव:गु सरकार, राहतया लागी विदेसँ खर्बँ गुहालि व:सा पीडिततयेगु ल्हाती जाकि १ किलो व चाउचाउ २ पुरि हे काय् खँपिँ दुला मदुला धैगु खँ ञनेबले त:भुखाचँला नेवा:मितयेत त:धंगु महा विनास याना ब्यूगु खनेदु। अयनँ थ्व देसया सुपुत्र बुद्धयागु “उप्पाद वय धम्मिनो” धैगु उपदेस लुमंकेगुसा, गथे “उत्पादन (जन्म जूगु) छुँ वस्तुदुसा स्येनावनीगु उकीया स्वभाव ख:” अथेहे झीगु देसय् उत्पादन जूगु छेँ, देगल, बहा, बही व मनूत छथ्व:या नास जुया वन। थ्व सत्ययात थुइका, मदया वँपिँ य:पिँ परिवारयात सुखावती भुवनय् बास लायेमा धका मनँतुसेँ, स्यंगु भवनयात हानँ थनेगु कुत: झीसँ यायेमागु दु, यायेनँ फु। झीके उलि शक्ति तनावंगु मदुनि। अयनँ न्हापाथेँ दुनावंगु भवनयात न्हापाथेँ हे दयेकेगु लाकि, २१ सदीयात लोयेक ता:यू दनाच्वनीगु जक मखुसे मनूतेत न्हापासिबे आरामदायी कथँ च्वनेजीक छेँ दनेगु लाकि धका बानलाक बिचा:यायेगु आवस्यकता दु। थ्व खँय् ञिम्ह स्वम्ह इन्जिनियरतेगु छ्याताकथँ मंका छेँ दयेका च्वनेगु निर्णय या:गु ञनादया लसता वयेका च्वना। थ्व ज्या तसकनहे बानलागु ज्या जुयेफु। नापँ, छगु त्वायापिसँ मेगु त्वातनापनँ सहलह दयेका समन्वय् याना झीगु पुलानगु सहर छगुलिँहे झीगु जक मखुसे झी मचाखाचातयेत याउँक च्वने जीक दयेके फत धा:सा लुँई नस्वा: तनेगु जुइ।

मंकाछेँया संकल्प

मंकाछेँया संकल्प धैगु न्हूगु बिचा मखु। झी पूर्वजपिसँ बिचायाना दयेका ल्यंका थकूगु वास्तुकला ख:। अयनँ झी माँअबु सिनावना मंकाकथँ दयेकात:गु छेँयात केक तायेथेँ ताना धस्वाका तल। अले दुनेमागु छेँ दुनावन। अयनँ थ्व हे संकल्पयात भचा पाका न्हूकथ्ँ अपार्टमेन्ट इन्क्लेव दयेके फत धा:सा, झीगु स्यंगु छेँ, देगल, बहा, बहीयात न्हूकथँ पुनर्जन्म बियेफु। व जक मखु झी सकसितँ न्हूगु छेँया न्हूगु आत्मसन्तोस इना कायेफु।

अपार्टमेन्ट इन्क्लेव

अपार्टमेन्ट इन्क्लेव धैगु दसूकथँ कनेगुसा व बहा, बहीया स्वरूप ख:। थउँ कन्हे थाय् थासय् बहा बही मधा:साँ अपार्टमेन्ट क्याम्प दयेका च्वनीगु व्वयवस्था यक्व दये धुंकल। थुकीयात भतीचा एडवान्स्  यायेफत धा:सा झीगु पुलानगु तजिलजिकथँ दयेकात:गु छेँयात न्हूकथँ दयेके जीगु जुइ। छगु दसू बियेगुसा, येँया हनुमान ध्वाका लिक्क लागु मखन वा मखँबहा, मखँ बहीयात दथुइलाक तया बिचा: यायेगुसा, व बहा बहीयात लागायात पेखेरँ चकंकेगु म्होजूसा आ:या लागा सिबे दोब्बर जक जूसा त:धँ यायेगु। थथे त:धँ यायेबले वनीगु जग्गायात पलेसा अपार्टमेन्ट दयेका इना बियेगु। मखँ बहायातन वहे संकल्प कथँ त:धँ यायेगु। वंगलँनिसे यतखा तक्क वनीगु लँ तब्बाला याना मरु वनेगु लँ तबालायायेगु। अथे यायेबले वनीगु जग्गाया पलेसा अपार्टमेन्ट बियेगु। थ्व लागाया दथुइ, व्यापार यायेगु थाय् दकले क्वय् वा मखँया सूपरमार्केटथेँ तल्ला पतिकँ पस: तयेगु। अयनँ व्यापार भवन व च्वनेगु भवन अलग्ग यायेगु जक मखुसे लागा हे व्यापार व च्वनेगु अलग्ग याये फयेकेमा। थथे अलग्ग जुल धा:सा व्यापारँ वैगु अनावस्यक लिच्वकथँ झीगु भास, तजिलजियात जुइगु हानि मदेकेफु। च्वनेगु थाय् यात सुरक्षित यायेफु।

ल, मत व ग्यास

मनूतेत थ:गु जीवन याउँक हनेत मदेक मगागु थीथी वस्तुतय् दथुइ, ल:, मत व ग्यास मदेक मगाय् धुंकल। थ्व सुविधानँ थीथी लागाय् अलग्गहे प्रबन्ध यायेफु। थुकीयात मागु, ज्ञान, सहलह झीगु लागापतिकँ दयेके फत धा:सा, ल: अड्डा, मत अड्डा वा ग्यास पसले वना “कारे” धका बिन्ति या: वने मालीमखु। थुकीया मेगु अर्थ ख: थ:गु छेँ थ:पिसँ दनेथेँ, थ:गु त्वा:, लागा थ:पिसँ हे दनेमाल, दनेफु धैगु हसना ख:। थथे त्वालँत्वा: झीसँ दयेके फत धा:सा स्यंगु झीगु स्वनिग:यात न्हूगु यायेफु। थ्वहे हसना मखुला त:भुखाचँ झीत थुगुसी ब्यूगु?

– डा. सुवन् वज्राचार्य