A Questionnaire (Survey) for Nepal Lipi

नेपा:मि नापँ देसँ पिनेदुपिँ हनेबह:पिँ व पासापिँ, (Respected and friends in Nepal and abroad) झीगु नेपाल लिपि छन्हु याकनँ झीगु कम्प्यूटरे नेपाल लिपिँ च्वय् फैगु ई वयत्येंगु दु। (Nepal Lipi will soon be available to be written on our computers.) निदँ न्ह्यव:निसेँ नेपाल लिपियात युनिकोडय् इन्कोडिङयाना हलिमय् न्ह्यागु थासँनँ नेपाल लिपि छ्यले जीकेगु ज्या सुरुजुया […]

A Questionnaire (Survey) for Nepal Lipi Read More »