नेपाः राष्ट्रीय पार्टीयात भिन्तुना !

झी नेवाःतयगु, सुरक्षा व प्रगतिया लागी ज्यासनेगु तातुना, नेपाःया इतिहासय् दकले न्हापाँगु राजनैतक पार्टी, उखुनु तिनि नीस्वन। न्हूगु पार्टी या नायः भाजु नापँ दुजःपिन्त दुनुगलँ निसेँ भिन्तुना देछाया च्वना।

खःजा उखुनुतिनि नीस्वन्गु पार्टी तिनि, यायगु, सनेगु, ज्याखँला यक्कोहे दनि जुइ। अथेनँ, झीसँ गुलिसीके मास्तेवःगु खँ, न्यने आयबुया च्वपिँ पासापिँ यक्कोहे दु जुइमा। नापँ थःगु प्वन्के हथाय् चाया च्वपिँ पासापिँनँ उतिकँहे दु धैगु अनुमान् याना च्वना।

झीगु भिन्तुना।

 नेपाः राष्ट्रीय पार्टी, नेवाःतयगु अधिकारया सुरक्षा व प्रगतिया नापनापँ, नेपाःदेःया अनेक जातिया सकल नेपाःमिपिनिगु अधिकारया सुरक्षा व प्रगति याय फइगु पार्टी जुया नेपाःयात शान्तीदूगु विकसित देस याय फयमा धका भिन्तुना याना च्वना।

झी “दनेवाः”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code