लुमुगु लसकुस् !

झी नेवाःत, बूसाँ निसेँ दँसाँ द्यँसाँ नेवाःत, नेपाले च्वँसाँ विदेसे च्वसाँ नेँवाःत।
विदेसया नागरिकता कया, कतपिनित थःनालाकासाँ, कतपिसँ झीत थःनालाकाइहे मखु।
गुलिसिनँ थःमाँभास नेपाल भासयात नेवारी, नेवार धका थःथम्हँहे हेला यासाँ,
इपिँला सिनावँसाहे, “का व नेवाः मन्त” धका धाइगु सिबे मेगु छुधाइ?
कित नाँ (परिवारया नाँ) हे हिलेमानि, अलेतिनि मयो मयो नेवाःजुया च्वपिँ अनेवाः जुया च्वने दई।
झीगु मू झीसँहे न्हापालाक्क थुइकूसा तिनि झीतः कतपिसँ मानेयाके दइ।
मखुसा सुना मानेयाइ?
थ्व ब्लगय् नेवाःजुया नेवाः संस्कृति, नेपाल भासया मू थूपिँनं,
थुइके कुतः याइपिँ सकसितँ दुनुगलँ निसेँ लसकुस् दु !
नेपाल भास सःपिँ, सयकेत कुतःयानादीपिँ, नेवाः, नेवाः यःपिँ
सकसितँ लुमुगु लसकुस् दु ।

2 thoughts on “लुमुगु लसकुस् !”

  1. सुरेश

    नेपाल भासँ ब्लग च्वया दिया सिकय बाँलागु ज्या: छि पाखेँ जुल:। ब्लगँ याकनँ नेवामिँपिन्तः छपुच: या फईगु खँ दु:।
    भिन्तुनाम्ह।
    सुरेश

Leave a Reply to युकेश Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *