Will shining Khadga enlighten us?

तिमिलाथेँ थीगु खड्ग नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया चुनाव चीँ
“झी छपँ जुइमा” धैगु अज्ञाणया अन्धकारयात नाशयाना बी ?

ने. सं. ११२८ सिल्लाथ्व ६ (षष्थि) सोमबाः
येँ, नेपाः मण्डः

Khadga झी नेवाःत सुयातँ ल्हाःफय् म्वापिँ, गुलिसिया बाज्या, अबुपिसँ कमेयाना थकूगु धन सम्पत्ति मोज यायदुपिँ, गुलिसिया मेगु छूँमदुसाँ, स्वाने छपुजक जूसाँन्ह्यंगु बाकुयानातःगु छेँ छकुसाँ दु। न्ह्यागुसाँ स्वछाः नयदु। अले छाय् माल दाजु किजापिनिगु एकता, छायमाल त्वाःत्वाःया पासाभाइ पिनिगु मित्रता, छुयायतः नेवाःत छपँ जुइगु? थःगु पुलाँगु छेँ इन्डियन् साहुतयतः बालँ बीगु वा मिया छोयदतकि, न्हूथाय् तःखागु छेँ दयके फत धासा गाहे गानी। अले छायमाल दाजु किजापिनिगु एकता, छायमाल त्वाःत्वाःया पासाभाइ पिनिगु मित्रता, छुयायतः नेवाःत छपँ जुइगु?

भासजवापिनिगु छेँहे मल्हाइगु नेपाल भासला सिना गनथेने धुन्कल। अथेसाँ वाःचायकूपिँ मध्येसुनाँनँ “नेवाःतयगु बास्ति मदयावनीन न्हाँ, संस्कृति न्हना वनीन न्हाँ” धका धन्दाकया धासाँनँ, “छु हाला च्वना नेवाः नेवाः धका, हालाँ छुयाय् जिमितः सुनाँ नकः वई? जिमितला, जाकिहिँ, मतःचिकँ हिँ, उलिदःसाला गाहेगानि।”

येँया दुने, ईन्डियन केरा साहुतनिसेँ कम्पनिया मालिकतयसँ घेरेयाय धुंकल। स्वयम्भुया च्वसँ सँय् न्हूसाहुतयसँ बस्तियाय् धुन्कल। क्वय् मुस्मातयगु सीःगारेयाय थाय् जुइधुन्कल। बहनी भ्वय् वना लिहाँवइबले भचालिबातकि पुलिसँ ख्याइगु , अले आला न्हिनेहे लुटेयावःसाँ छुँ यायमफुपिँ नेवाःतयत, भचासाँ उत्थान यायगु धैगु उद्देश्य ज्वना, उखुनुतिनि पलिस्था जूगु नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया प्रगति च्वछाय् बहकथँ न्ह्याना वयाच्वन्गु दु।
Manjusri with Khadga पार्टिया रेजिष्ट्रेषन् नापँ, मागकथँ चुनाव चीँ, खड्ग हे प्राप्त जुल। झीगु नेपाल मण्डले वासयोग्य याना बिज्याम्ह मञ्जुश्री बोधिसत्वया जवल्हाती ज्वना बिज्याइगु खड्ग, तिमिलाथेँ थीगु खड्गँ, अज्ञानया अन्धकारयात नाशयाना, ज्ञाणया जःकेना बीथेँ, नेरापानँ “झी छपँ जुइमा” धैगु अज्ञाणया अन्धकारयात नाशयाना बीला धैगु झीगु आशायात पुरेयाय फयेमा।

वंगु शनिबाः कुन्हु यलय, नेरापाया दाँभरि झी सुरेश प्रधान भाजुया संयोजक्त्वय् ललितपुर तदर्थ समिति स्वनेगु ज्या, नेरापाया प्रगति पाखे ल्ह्वना च्वन्गु न्हूगु पला धायमा। आः थनँ लिपा ख्वप, ख्वपासि, भोत, पनौति नापँ नेपाःया ७५ (न्हेःन्यागु) जिल्लाय् नेरापाया शाखा समिति खोलेयाय फयकेमा। नेरापाया उद्देष्य नेपाल मण्डले च्वपिँ नेवाःतेगु उत्थानया लागी जक मखुसे, नेपाल देस भरिहे च्वँपि नेवाःतयगु उत्थान यायगु लक्ष जुइमा, मखुसा नेरापा नेपाःगालेहे तनावनी।

अले, नेवाः समुदाय जक मखुसे मेमेपिँनिगु समुदाय नापँनँ झीगु स्वापु बल्लाकेमा। अयनँ छगु मिस्टेक छुयाय मज्यू धासा, झीथाय् नेवाःत जक मखु मेमेपिँनँ समुदाय दु धायवँ, इमितःनँ झीसँ दयकेगु तदर्थ समिती दुथ्याकेमा धका झीगु पार्टी दुथ्याके मज्यू। नेवाः मखुपिँ, थुखेनें थ्या, उखेनँ थ्या। इमि इमिहे संस्था दु, पार्टि दु। नेवाःतेसँ थःगु तुतिँ न्हापालाक्क चुइफयकेमा। अले मेपिन्तनँ गुहालि यायगु बाँलाइ। अथेमखुसा, नेवाःतेतः थगु थायहे मदया वनी न्हाँ। नेवाः मखुपिँ पासापापिन्त झीगु पार्टि दुकायगु पलेसा, इमिगु संघ संस्था वा पार्टिलिसे नेशानल एलाएन्स् दयका नेपाल मण्डलया नापनापँ विशाल नेपालयात लीड याय् फयकेमा। मखुसा नेपाः, देस निर्माण याना थकूपीँ झी बाज्या बराजुपिसँ जक मखु भविष्य नेवाः जेनेरेःशनतयसँनँ झीत सराःबीफु। सकसिनँ वाःचायकेगु ई थ्वहे मखुला?
(किपाः सुभाय् – १)खड्ग – पूज्य यिन् झी शाक्य, ओहायो; २)मञ्जुश्री – आःहन्डिक्राफ्ट्डटकम्
– झी “दनेवाः”

छिगु प्रतिकृया दुसा थनँ क्वसँ च्वन्गु comment सँ च्वयादिसँ।