A Newah woman at Sikkim’s Legislature

सिक्किमया विधान सभाय् छम्ह नेवाःमयजु

ने.सं.११२८ चिल्लागा ३(तृतिया) सोमबाः
सिक्किमया विधान सभाय नेपाल भासया भायहिलामिया रूपे, छम्ह नेवाः मयजुयात नियुक्तियागु बुखँ न्यनेदु।वयकः खः, पश्चिम सिक्किम निवासि हरिमाया प्रधान मयजु।सिक्किमयाम्ह मेम्ह नेवाः, कल्पना प्रधान मयजुँ, नेसोकानेपाल जुका छ्वया हैदीगु छगु ईमेल हसनाय् थ्वखँ न्ह्यथना तःगु दु।ऊगु हसनाकथँ हरिमाया प्रधान मयजु, शरद कसाः भाजुया सल्लाँ पलिस्थायानातःगु सिक्किम नेवाः ब्बनाकुठिइ ब्वनादीगु खः।हरिमाया प्रधान मयजुया पाखेँ सिक्किम विधान सभाय् गाक्कँ नेपाल भासया च्वछाय बहःगु प्रचार प्रसार जुइफयेमा धका आशिका यासे, वयकः थःगुयानँ प्रगति जुयेमा धका दुनुगलँनिसेँ भीँतुना च्वना।
– झी दनेवाः