Veisakha Celebration in Japan

जपाने स्वाँया पुन्हीया ज्याझ्वः

Outline
The Buddhists and friends of Buddhism will gather to celebrate Buddha’s Birthday and pray for world peace in Japan. Gotami Buddhist Vihara, Hatagaya Tokyo will organize the celebration tomorrow whole day with Buddhapuja (veneration to Buddha), Dharmadesana (sermon), Dana (offering of food to Buddhist monks), Bhavana (meditation) and pray for world peace. The programme is scheduled to be led Ven. A. Sumanasara Mahathera and Sri Lanka Ambassador to Japan H. E. Ranjit Uyangoda.

Meanwhile, Newa International Forum Japan will jointly organize its Veisakha celebration with the Embassy of Nepal in commemoration of Buddha and his service to world peace on 1st June at Gohyaku Rakan Buddhist Vihara, Meguro, Tokyo. Ambassador H. E. Dr. Ganesh Yonjan Tamang will lead the prayer for world peace gathering while Ven. Mangala Thera, a Nepali bhante resident in Taipei will lead the religious ceremony.

Full Story in Nepal Bhasa
NIFJ या ज्याझ्वः जुन् १ आइतवाः न्हिनसिया १ ता इलँनिसेँ
नेवाः अन्तर्राष्ट्रीय फोरम जपानँ देँदसँ हना वयाच्वन्गु २५५२दँया बुद्ध जयन्तिया स्वाँयापुन्ही थुगुसीनँ, नेपाल राज्यदुतावासया मंका ग्वसाले, तोःक्योः, मेगुरो त्वाःया गोह्याकु रकान (न्यासः अर्हत) विहारे जून १ तारिक आइतवाः कुन्हु, हना विश्व शान्ति कामना याइगु ज्याझ्वः दु। ताइपेवासि नेपाःयाम्ह मंगल स्थविर भन्तेया धर्मप्रवचन व नेपाल राज्यदूत डा गणेश योञ्जन मूपाहाँकथँ ब्वतिकाइगु थ्व ज्याझ्व न्हिनसिया १ ताइले न्ह्याकेगु ग्वसा ग्वयातःगु दु। फोरम या मूछ्यान्जे डा दिनेश मानन्धरँ पिकनादीगु विज्ञप्तिइ नेपाल, श्रीलंका, बर्मा व जपानितेसँ ब्वति काइगु थ्व बुद्ध पुजाय् , इच्छादुपि सकल पासापिन्तः बुद्ध जन्म, वस्पोलया बोधिलाभ व महापरिनिर्वाण जूगु थ्व न्हि लुमंका बुद्ध पुजा, धर्म देशना न्यना हलिमे सकसितँ शान्ति पार्थना याःझायेतः ईनाप यानातःगु दु। ज्याझ्वः पूवन्क सिइकेतः www.newajapan.org क्लिक् याना दिसँ। अथे मखुसा NIFJ या अफिसे 03-3311-6475 स्वापू तैदिसँ। मूछ्यान्जेया बक्तव्ये, सुथसिया ११ ता इले भन्तेपिन्तः बिइगु भोजन दानेनँ ब्वति काय् न्ह्याःपिसँनं थ्वहे नम्बरे स्वापू तयेतः इनाप याना तःगु दु।
Veisakha Celebration held in Tokyo in 2006

गोतमी विहारे स्वाँयापुन्ही ज्याझ्वः कन्हे (मे २५ तारिक आइतवाः) सुथसिया ९ ता इलँनिसेँ
नापँ, कन्हे (मे २५) आइतवाःकुन्हु जपान थेरवाद बुद्ध विहारया ग्वसाले, तोःक्योः हातागया त्वाःया गोतमी बुद्ध विहारेनं सुथसिया ९ ताइलँ निसे, बुद्धपुजा, धर्म देशना, भन्ते गुरुमाँपिन्त भोजन दान व ध्यान भावनाया ज्याझ्वःले हलिमे सकसितँ शान्ति पार्थना याइगु दु। गोतमि विहाराधिपति पूज्य ए सुमनसार महास्थविर भन्तेया प्रवचन व श्रीलंकाया राज्यदूत रञ्जित उयन्गोड मूपाहाँकथँ ब्वतिकाइगु थ्व ज्याझ्वले, जपानवासी आपालँ बौद्ध उपासक उपासिका पिसँ ब्वतिकाइगु ज्याझ्व दु।

लुमंके बहजू, निदँ न्ह्यवः नेपाःया प्रतिनिधि जुया धर्म प्रवचन याः बिज्याम्ह पनौति बुद्ध विहार प्रमुख पूज्य सत्यपारमिता गुरुमाँ थुगुसिइनँ थ्व ज्याझ्वले ब्वति काःबिज्याइगु ज्याझ्वदुसाँ, गुरुमाँ आकाझाकाँ किडनिया ल्वये जुया बिज्याये मफैगु न्यना सकसिनं म्हाइपुका च्वंगु दु। नेपाले भन्ते गुरुमापिसँ गृह त्याग याना बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार याना बिज्यासाँ ल्वचँकालकि थःगु परिवारयागु भलसा काः वनेमागु प्रवृति दु। थ्व, नेपाःमि बौद्धतेसँ बिचाःयायेमागु विषय बस्तु खः। वस्पोल गुरुमाँ थउँकन्हेँ कायभाजु सागरमान वज्राचार्यया छेँ च्वना वासः याका बिज्याना च्वंगु दु। झी The Newah परिवारया पाखेँ वस्पोल गुरुमाँया ल्वये याकनं क्वलना वनेमा धका दुनुगलँनिसे प्रार्थना याना च्वना।

तोःक्योः गोतमी विहारे जुइगु स्वाँयापुन्ही ज्याझ्वः पूवंक सिइकेतः http://www.j-theravada.net क्लिकयाना दिसँ मखुसा गोतमी विहारे फोन 03-5738-5526 याना दिइफु।