First Newah School students pass SLC with flying colours

Yen (Kathmandu) – Students of the Jagat Sundar Bwonekuthi, Lakhu Tirtha, Yen, the first school established since the ban of Nepal Bhasa imposed by the Rana Government of Nepal in 1905, have passed the SLC examination with flying colours. This was the first time that the students appeared in the national level examination since its establishment in 1991 (N.S. 1111). More in Nepal Bhasa.

जगत सुन्दर ब्वनेकुथिया प्रगति

सन् १९०५ साले (नेपाल संवत १०९७) राणा शासनं नेपाल भास छेले मदु धका निषेध (Ban) यानाबिल। अनंलिपा पलिस्था जूगु नेपाल भास माध्यमया दकले न्हापाँगु ब्वनेकुथिया ब्वनामिपिँ उकुन्हुयागु एसएलसी जाँचे, विशिष्ठ श्रेणी नापँ प्रथम श्रेणी पासजूगु न्यना झी नेवाःत जक मखू नेवाःतेगु प्रगति यःपिँ सकलेँहे लयताल जुइमाः। दकले न्हापाँगु एसएलसी जाँचे, विशिष्ठ श्रेणी नापँ प्रथम श्रेणी पासजूगु जूपिँ ब्वनामि किजा केहेँपिँ नापँ जाँच ब्यूपिँ सकसितँ झी द नेवाः या पाखेँ दुनुगलँ निसेँ भिन्तुना दु। भविष्येनं थथेहे वा थ्व सिबे प्रगति यायेत माःगु सक्ति, बल व प्रज्ञा ब्वलना वयेमा। नापँ ब्वनेकुथि व ब्वनेकुथिया स्वापुदुपिँ सकसितँनं भिन्तुना दु। – झी The Newah

Congratulations to all students of Jagat Sundar Bwonekuthi !- The Newah

The students, the top players of Jagat Sundar Bwonekuthi
किपाः सुभाय् – दीपक तुलाधर
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=90BzxkkhAfk&hl=en&fs=1&]
वीडियो सुभाय् – ज्वःजलपा साइट्

छिगु भिन्तुनाया हसना च्वयेतः थन दूगु लाइन क्वसँया “Comments” से क्लिक यानादिसँ।