How to fill the Census 2011 of Nepal

Fill the Nepal Census 2011 as below:
1) Write your mother/native language as “NEPAL BHASA”
2) Write your nationality as “NEWAR”
3) Write “ENGLISH or an indigenous language” around you as your second language (not Khas ‘Nepali’)
4) Encourage Non-Newar people around you to write their second language as “NEPAL BHASA”
5) Write “BUDDHISM” if your religion is Buddhism.

Write to The Newah (click the “comments” below), if you have any question regarding this census.

राष्ट्रीय जनगणना वि. सं. २०६८ (ने.सं. ११३१) य् थथे लिस: च्वयेनु !
१) थ:गु माँ भास च्वय थासय् – “नेपाल भाषा” धका च्वयेनु !
२) थ:गु जात वा जाति च्वय् थासय् – “नेवार” धका च्वयेनु !
३) थ:गु दोश्रो भाषा च्वय् थासय् – “अंग्रेज वा सतिकँ च्वनाच्वँपिँ आदिवासी जनजातिया भास”, च्वयेनु !
४) सतिकँ च्वनाच्वँपिँ गैर नेवा:पिनि दोश्रो भाषा कथँ – “नेपाल भाषा” च्वकेनु !
५) थ:गु धर्म बुद्ध धर्म ख:सा – “बुद्धधर्म” धका च्वयेनु !
थ्व जनगणना बारे छूँ न्ह्यस:दुसा झी द नेवा: (थन क्वसँ “comments” क्लिक याना) याके ञनादिसँ !

राष्ट्रीय जनगणना वि. सं. २०६८ (ने.सं. ११३१) मा यसरी जवाफ लेखौ !
१) आफ्नो मातृभाषा लेख्ने ठाउँमा – “नेपाल भाषा” भनी लेख्नु !
२) आफ्नो जात अथवा जाति लेख्ने ठाउँमा – “नेवार” भनी लेख्नु !
३) आफ्नो दोस्रो भाषा लेख्ने ठाउँमा – “अंग्रेज भाषा वा छिमेकि जनजातिको भाषा” लेख्नु !
४) छिमेकिको दोस्रो भाषा – नेपाल भाषा” भनेर लेखाउनु !
५) आफ्नो धर्म बुद्ध धर्म हो भने – “बुद्धधर्म” भनी लेख्नु !
यस जनगणना सम्बन्धि सोध्ने केही प्रश्न भएमा, झी द नेवा: (तल “comments” मा क्लोक गरी) मा सम्पर्क राख्नु होला !