छिगु कम्प्यटरय् नेपाललिपि छ्येलेजीके जिल

छिगु कम्प्यूटरय् नेपाललिपि छ्येले जीकेजिल।

ने.सं. ११३७ सिल्ला २ आइतवाः (Jan. 29, 2017)
येँ (नेपाल मण्डल) – थौने नेपाललिपियात युनकिकोडँ स्वीकृत याःगु खःसा फेसबुक्, ट्वीटर् थेँ जागु सामाजिक सञ्जालय् नेपाललिपि छ्येले मज्यूनिसाँ, थःगु कम्प्यूटरय् नेपाललिपि युनिकोड् फन्ट् इन्स्टल् यात धाःसा नेपाललिपिँ च्वयातःगु वेब् साइट्, ईमेल्, वःड्, एक्सेल्, पावः पोइ्न्ट् फाइलय् नेपाललिपि छ्येले जी धूंकूगु दु । छिगु कम्प्यूटरय् नेपाललिपि इन्स्टल् यायेत नेपाललिपि अनलाइन् वेब् साइटय् दुस्वः झासँ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code