नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया नायःत सु सु?

उखुनु तिनि नीस्वन्गु नेपाःया दकले न्हापान्गु नेवाःतयगु राजनैतिक पार्टि, नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया नायःत सु सुथेँ ? फुक्कसिनँ न्यने आयबुया च्वन्गु थ्वखँ आतक्कहे गुप्तहे तिनि थेँ च्वँ। आयात नाँ पिहाँवया च्वपिँ निम्हहे जकतिनि। नायः डा केशव मान शाक्य व मूछ्यान्जे विजय सँइजु खः। मेपिँ सु सु थेँ धका न्यना च्वँपिन्त सुनाँ लिसः बीगु जुइ? झी “दनेवाः” नं छोयागु भिन्तुनाया ईमेल सन्देश ला थ्यनेमागु खः। नेपाले, ईमेलया पोष्टमेनतयसँ हर्ताल यानाच्वनलाकि छु?