CA Inauguration: Milestone for a New Nepal ! But will it be a fair one?

Watch out for news and views. You are also welcome to opine.
संविधान सभाया सुभारम्भ – न्हू नेपाःया ऐतिहासिक आरम्भ। अयनं धात्थेँ सकसितः समान हक दैगु नेपाः जुइगु खःला?
बुखँ व बिचाखँ पियादिसँ। छिसँनं थःगु बिचाः प्वंका हैदिसँ।