Happy Mohani, the Vijaya Dashami for prosperity!

Happy Mohani!
छलपोल, छिकपिनि परिवार, पासापिन्तः झीगु मोहनीया हसना थन क्वसँ commentसँ च्वयादीफु। ईमेलँ हसना च्वयाछोःसाँ पायेछिहे जु। एःनँ, थूगु ब्लःगे च्वयादिल धाःसा न्ह्याबलेँहे लेना च्वनी। – The Newah.