नेपाल भास, झीगु माँभास सयेकेनु, स्येनेनु!

ज्वःजलपा, पासापिँ,
थ्व पानाय् झीगु माँ भास, नेपाल भास सयकेगु, सीकेगु व स्यनेगु याना दी न्ह्यापिँ सकसितँ लसकुस दु। खःजा, झी पासापिँ आपासिनँ नेपाल भास सयेकेमाल। स्येना कायेगु अवसर माल धका यक्वहे ईमेल वये धुंकल। अयनं झीसँ वयकःपिनिगु इच्छायातः पूवंका बी मफुनि। अथेसाँ पासापिनिगु ईच्छा भचासाँ गथेयासा पुरेयाना बी फइ धका बिचाः याना बले, झी बाबुराजाजुँ च्वया हइदीगु नेपाल भास पौयात भिंकेगु कुतलँ सुरु याःसा वयेकःयातनं वयेकःथेँ जाःपिँ इच्छाँ जाःपिँ पासापिन्तःनं स्येनेगु मेमेपिन्तःनं ज्यावईला धका बिचायाना। वयकःयागु पौ भिंकेगु ज्याँ झीगु नेपाल भास लेसन् सुरु याना च्वना। सःस्यूपिँ सकसिनं सःस्यूगु खँ च्वया हइदिसे गुहालि यानादिसँ। – The Newah

१) थउँ बाबुराजाजुँ च्वया हइदीगु पौ भिंका बीनु।

बाबुराजा – नमस्कार पासापि,
The Newah – ज्वःजलपा पासपिँ,

बाबुराजा – जि काठमान्डु ओना। जि असन ओना। जि नाति बज्रया पसल ओना।
The Newah – जि काठमान्डु वना। जि असने वना। जि नाति वज्रजुया पसले वना।

बाबुराजा -जि कमल तुलाधरजुया ज्वजलपा किताब किनए याना । किताब सानो दु तर बाँला दु ।
The Newah -जिँ कमल तुलाधरजुया ज्वःजलपा सफू न्याना कया। सफू चीधँसाँ बाँला ताल।

बाबुराजा – कमलजुयात धेरै सुभाय् । जिगु बा बाँडा । जिगु माँ राणा ।
The Newah – कमलजुयात यक्व यक्व सुभाय्! जिमि बाः बाँडा। जिमि माँ राणा।

बाबुराजा – ससुराली दमन याना काठमान्डुबाट इन्डिया भागे यात ।
The Newah – ससलँ पेलेयानाँ काठमान्डुँ इन्डियाय् पितेनाँ छोया बिल।

बाबुराजा -जिगु माँ इन्डियामै स्वर्गे जुल । अनि जिगु बा पुर्बी नेपाल ओल ।
The Newah – जिमि माँ इन्डियाहे स्वर्गवास जुल। अले जिमि बाः पुर्बी नेपाले वल।

बाबुराजा – राईनी ब्याहा यात । जिगु जन्म माँ राई ख: । जि नेवा भाषा सिकए याये ।
The Newah – राईनी ब्याहा यात। जिमि आःयाम्ह माँ राई ख: । जि नेपाल भास सयेके यः।

बाबुराजा – जित हेल्प याना दिशँ ।
The Newah – जितः गुहालि याना दिसँ।

थ्व ज्याँ छुँ ज्या वलला थेँ, बाबुराजा जु? धया हइदिसँ। अले, झी आलोक जुयातनं थुज्वगु लेसन् ज्यावःलाथैँ धया हइदिसँ। अले मेपिँ पासापिसँनं, The Newah नं भिंकूगु थाय् पायछि मजूथेँ च्वँसा भिंकाहयेनं ज्यू।
– The Newah

0 thoughts on “नेपाल भास, झीगु माँभास सयेकेनु, स्येनेनु!”

 1. सुरेश

  झी द नेवा: ब्लगया भाजुपिसँ यानादीगु खँ सिकहे बाँलागु खँ ख:। बाबुराजाजुँ च्वयादिगु खँ झी नेवाःत आपासियागु समस्या ख:। नेपाली खस भास जक ब्वना नेपाली ब्वनेगु, च्वयेगु व नवायेगु खँय् एक्सपर्ट जुया च्वँपी जिगु दँया मनुतेःत थ्व समस्या न्ह्याबलेँनं वयाच्वँगु दु।

  न्हापा: छकनँ जिँ online dictionary दु कि मदु धका न्यनागु ख:। लिसः मवगुलिँ online dictionary मदु थेँ तायेका। जिगु ल्हाःते नेपाल भासयागु डिक्सनरी मदुसाँ, दया रत्न शाक्यजुँ Journal of Newar Studies से च्वयादिगु खँ ब्ननाच्वनागु दु। फुसा दयाजु यागु खँ यातहे online dictionary याना पिकासाँ बाँलाईला थे च्वँ।

  सुभाय,
  सुरेश
  टोक्यो

  (सुरेश जु, छिगु सल्लायात यक्व सुभाय्। online dictionary पिकायेगु झीगुनं बिचाः दु। अयेसाँ सुनानं न्हापालक्क यानातःगुहे छेले फुसा वनिँ यानास्वये। दरशाजुयागु Journal of Newar Studies ला झीगु ब्लगँहे स्वयेजीक लिन्क् यानातयागु दु। – The Newah)

 2. बाबु राजा जु,

  ज्वःजलपा !

  छिगु नेवा:भाय् सयेकेगु कुत: (प्रयास)यात च्वछाया च्वना (सराहना याना च्वना) ।

  छिं च्वयादिइगु नेवा: भाय् यक्को बाँला: । छथाय् निथाय् भिंका (correction) च्वना ‍।

  किनए याना ‍‍‍‍= न्याना (purchased)
  सानो दु ‍ = चिइधं (small)
  बाँला दु = बाँला जू (beautiful/good)
  धेरै = यक्को (much/many)
  भागे यात = बिस्यूं वन (ran away/escaped)
  अनि = अले (and/then)
  सिकए याये = सयेके (learn)
  हेल्प = ग्वाहालि (help)

  मेगु नं छथाय् निथाय् भचा भचा मिले मजूगु दु । तर फुक्कं आ: हे भिंकल धा:सा छित: थाकुइफु, उकें आ:यात भचाभचा जक निं भिंकागु जुल ।

  सुभाय् ।

  दिपक तुलाधर

 3. Suresh Pradhan

  सुभाय् जापानया पासापिं सुवन् जु व सुरेशजु,
  नेपालभासया अन्लाइन खंग्वःधुकू विकिपिडियाया नेवा: संस्करणय् तयेगु कुतः भाजु युकेशजुं यानाच्वनादीगु खः, आ तक गुलि ज्याक्वचाल मसिल । विकिपिडियाया नेवा: संस्करणया लिंक थथे दु;

  <a href=""http://new.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%82_%E0%A4%AA%E0%A5%8C&quot;“>विकिपिडिया
  सुरेश प्रधान, यल

 4. Buddhilal Maharjan

  नेपाल भासँ च्वय् मदया तसकँ मछिँ। बाबुराजाया न्ह्यसया लिसः बिस्कँ घानाहय्।
  सुभाय् ।

  (बुद्धिलाल जु, झीगु ब्लगे छेलाच्वनागु देवनागर आखः झीगु ब्लगँ डाउनलोड यायजीक लिन्क तइतयागु दु। लिन्के दुस्वः झासँ। The Newah)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code