Newah Indigenous community will be deprived from forming their Autonomy. – CA Member Buddha Saymi

Kathmandu – In an exclusive interview with The Newah, Buddha Saymi, the first and only Nepah Rastriya Party(NRP) Member of Constitution Assembly elected last April to write the Constitution for a New Nepal says “Newah Indigenous community will be deprived from their right to form the Newah Autonomy, if the suggestion to make Kathmandu a ‘Rajdhani Pradesh (Capital Region)’ is tolerated. We must fight for our right to establish our own autonomy in our own region, when others are forming regional autonomies like Madhesh, Magarant, Limbuwan, Khambuwan in their own regions”. Watch the detail below. – The Newah

नेपाःगाःयातः राजधानी प्रदेस यायेमज्यु।
-संविधान सदस्य बुद्ध सायमि

ने. सं. ११२९ थिंला गा४ (चतुर्थी) मंगलवाः

येँ, नेपाल मण्डल- झी द नेवाःयात छगु विशेष अन्तर्वार्ता बियादीम्ह, नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया दकले न्हापाँयाम्ह अले छम्हहे जक संविधान सदस्य बुद्ध सायमिँ “नेपाःगाःयात ‘राजधानि प्रदेस’ यायेगु प्रस्तावयात सहयात धाःसा नेवाःतेगु अधिकार हनन् जुइ। गथे, मधेशी, मगरान्त, लिम्बुवान, खम्बुवान इत्यादि स्वायत्त राज्यत थःथःगु प्रदेसे निर्माण जुइथै, झीगुनं नेवाः स्वायत्त राज्य झीगु प्रदेसेहे निर्माण याये दयेमाः। उकी झी सकलेँ न्ह्यचिले माः” धका धयादिल। वयकःयाके झीसँ न्येनागु न्ह्यसःत थथे खः।
१) नेपाः राष्ट्रीय पार्टि गथे स्वन? संविधान सभा निर्वाचने पार्टियात ब्यूगु भोट् गथेताल?
२) न्हूँ नेपाःया संरचना गथे जुइगु जुल? नेवाःतेत नेवाः राज्य दइगु खःला? नेवाः राज्य निर्माणया लागी छु समस्या दु?
३) स्वनिगः जक नेवाः स्वायत्त राज्य खः धाइपिँ व नेपाल मण्डलहे नेवाः राज्य जुइमाः धइगु धारणा दुपिँ दु। थुकिइ गुलि सम्भव् दु?
४) मधेशि थीथी पार्टिया संसदत जूसाँ “एक मधेश एक प्रदेस” या सवाले इपिँ फुक्क छप्पजुल। नेवाः संसदतनं थीथी पार्टिई दु। संविधान सभाय् नेवाः एकताया सम्भव गुलि दुले? वयेकःया लिस न्यनेतः, स्वयेतः विडियो तियादिसँ।

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=-xw34UaKbsA&hl=en&fs=1]

विडियो स्वयधुंका छिगु कमेन्ट् थन क्वसँ च्वयादिसँ। The Newah

8 thoughts on “Newah Indigenous community will be deprived from forming their Autonomy. – CA Member Buddha Saymi”

 1. Baburaja Shakya

  नेवा प्रदेश मदै भनेर डरए जुइ मखु। जब संबिधान बने जुइ, कुनै जातिया राज्य दइ मखु। बाहुनया प्रदेश मदु, मेगु जातिया दइ? जनजाति फुक्क मूर्ख ख। नेवा न मूर्ख जुल।

 2. We are all Nepali first and then Newar. It is unnecessary and dangerous thing to start demanding autonomous states for every ethnic group, especially in a country like Nepal with such diverse ethnicity. We are Newar and proud of our rich culture. Our duty is to preseve it, improve it and share it with other Nepali people and the world. We are enjoying our rights as Newar and Nepali. No one has deprived us of our basic rights. We should not demand more than our rights. Nepal as a whole belongs to all Nepali people irrespective of ethnicity. When we demand for or enjoy our rights we should be very careful not to affect any other peoples’ rights and not to cause any damage to Nepal.

  Newar people are considered to be one of the most civilized and educated in Nepal. In the current disintegrating situation, we should set an example of living in harmony with all Nepali people and to appreciate the ethnic and cultural diversity of Nepal. We should make all ethnic groups realize that we are all Nepali citizens and should live together, share our culture, learn from each other and help each other. And now together we have to build a Nepal which will be beautiful, colorful, peaceful, developed and civilized. Newars would be proud to show such constructive direction for every Nepali.

 3. स्वनिग: पिने या नेवा:त नेवा:तयेगु बाँला:गु नेटवर्क मदया गुलि पिडित जुयाच्वंगु दु धैगु येँ गालय् च्वँपि नेवा:तय् सँ वा: चायेके हे मफु नि । नेरापा यात झिद्व:स्वयाँ अप्व: भोट येँ गालंपिने पाखेँ व:गु भोट तसकं च्वछायेबह जू ।

  द नेवा: ब्लगं थथे हे मे मेगु नं भिडियो अन्तर्वार्ता प्रस्तूत याना दिसँ । फुसा ला हरेक दिन छम्ह नेवा:यू अन्तर्वार्ता हे तयादिसँ । राजनीति जक मखुसेँ प्याखँ हुलेगु, जात्रा मानेयायेगु, नसा ज्वरेयायेगु, तिसा दयेकेगु, तिनेगु आदि अनेक विषयसं दुहाँ वना अनुभवि पिनिऊ अन्तर्वार्ता तया दिसँ । जिं स्वयेबलय् त:हाक: लेख स्वया नं ची हाक: भिडियो अन्तर्वार्ता तसकं प्रभावशाली जुइ, धायेमाऊ सन्देश चट्ट चट्ट बी फै ।

  रोशन

 4. सुरेश

  गालँ पिनेदुपिँ नेवाःतनं गालँ पिहाँ वँपिँ खः। राणाशाही व शाह शासनयागु दुष्प्रभावँ याना नेवाःत थ:गु थासँ विस्थापित जुयाच्वँगु ख:। थुज्वःगु खँ दक्वसिनँ थुईकेमाः। मधेशीतयसँ व; मेपिसँ गालँ पिने च्वँपी नेवाःतयत ख्यायेगु/दायेगु/स्यायेगु याःबले, गाले च्वँपी नेवाःत दक्वँ छपँ: जुया गुहालि यायेमाः।

  स्वायत्त राज्ययागु खँ राजनैतिक मुद्दा जुईधुँकल। थ्व: हानँ लिहाँवनी मखुत। छम्हेसिनं मयाःसा मेम्हसिनँ याई। स्वायत्त राज्ययागु खँ ल्हाना च्वँगु थुबलेः नेवाःतयगु दुनेया खँ छु ख:, व: न दक्वसिनँ बिचा: यायेमा। नामेँ जक राज्य देयकाँ गाईमखु। अदालत, नगरपालिका व: प्रशासनया दुने नेपाल भास छेलेगु अवस्था वयेमाः। लोकसेवा आयोगयातःनँ लोकलाईज यायेमा। लोकसेवा आयोगे नेपाल भासे जाँच बिइगु व: अन्तर्वार्ता बिईगु अवस्था दयेमाः। जिगु विचा:रँ नेपाल भास छेलेगु खँ सुईतँ क्वह्यंकेगु खँ मखू। न: थ्वखँ राष्ट्रया विखन्डनया खँ ख: । थ्व: खँ नेवा: सँस्कृति व: साहित्ययागु पुनर्जागरणया खँ जक: ख;।

  नेपा: राष्ट्रीय पार्टिनँ यायेमागु ज्याखँ यक्व दु। येँ महानगरपालिकायागु वेवसाईटे नेपाल भास मच्वःसे “नेवारी” धका च्वयातगु दु:। दक्वसिबे न्हापाला, पार्टिया पाखेँ थ्व खँयातः सुधार यायेमाल। जिँ न्हापाः छकः नगरपालिकायागु बुँखेँ आवँ निसे नेपाल भास ब्वने, च्वये व: छेले फुपिँत: नगरपालिकाँ प्राथमिकता बिईगु खँ न्यनागु ख:। व: खँ छु जुया च्वन? बुद्ध सायमिजु व: नेपा: राष्ट्रीय पार्टियागु कार्यसमितिँ थ्व: खँ यात बाँलाक व्यवहारे हयादीमाल।

  नेवा: सँस्कृतियागु घरोहर गुठी परम्परा ध्वस्त जूईधुँकल। जग्गा दलाल व: साम्प्रदायिक रेसिस्टेसँ थगु: फाईदायागु लागी नेवा: सँस्कृतियात: स्येन्का च्वँगु दु:। गुठी परम्परा यात: न पुनर्जागरण यायेमाः। नेपा: राष्ट्रीय पार्टिइँ थ्व खँ यात माःगु प्राथमिकता बिईमाल।

  नेपाल भासयात दबेयाना च्वँपी रेसिस्टतयत: नाय: मानेयाना च्वँपिसँ थुज्वःगु खँयात गुबलेँ प्राथमिकता बिईमखु। राजनीतिज्ञत थ:गु जीविका चलेयागु साधन दयेका च्वँपिनिगु लागी नेवाःतेगु मुद्दा म्हुतुँ नवायेगु खँ जक: जुया च्वंगु दु। थुज्वःपिसँ म्हिग: नं छूँयाःगु मदु। कन्हेनं छूँ याईमखु। नेपा: राष्ट्रीय पार्टिइँ थ्व खँ थुईकेमाः। नेवाःतेःगु मुद्दात क्वातुका ज्वनेगु ख: सा, नेपा: राष्ट्रीय पार्टियागु भविष्य सिकहे बाँलाई। सपोर्ट बेस देयकेत: नँ नेपा: राष्ट्रीय पार्टिइ थीथी खँत न्ह्यने तया ज्या यायेमाः।

  सुरेश
  टोक्यो

 5. बाबुराजा जु,
  नेपा:या अन्तरीम संविधानं हे जाति/भास/क्षेत्र यात आधारकया संघीय संरचनाया व्यबस्था यायेगु धका प्रस्ट याना तयेकं हाकनं छिं थजागु खं ल्ह्वनेज्यूला ? हाकनं छि थ: हे नेवा: जुया थ:गु प्रदेशया च्यूता मत:से कत:या च्यूता छाय् कयाच्वनेमाल? व नं बर्मूतयेगु, थौं तक व बर्मूतयेसं नेवा:त व मेमेपिं जनजातिया पक्षय् च्वना गुबलें खंल्हा:गु दुला धका: छि उमिगु पक्षय् च्वना खंल्हानाच्वनागु ? थुकथं खंल्हानाजुलकि मनूतयेसं छित “अबु मल्यूसे ब्वा:जु ल्यूम्ह्” धका धायेगु याइ न्हाँ, आ आ आ ।

  अमनजु,
  छि थौं कन्हय् गन च्वनाच्वन जिं मसिल, छिगु विचा थौंया परिवेशय् पाय्छि मजूथें ताया च्वया च्वना । यदि छि दक्कले न्हापां नेपाली अलेजक नेवा: धयागु ख:सा छिगु कर्मकाण्ड नेवा: संस्कारया आधारं न्हापायात लाकि, छित: नेपाःया नागरिकता न्हापां दत ? खः यदी छिं न्हापां नेपा:या नागरिकता कयादियागु ख:सा जिगु धायेगु छुं मदु, छि न्हापां नेपाली अले जक नेवा: धया दिसँ। मखुसा छि न्हापां नेवा: हे खः अलेजक छि नेपाली वा अमेरिकन वा जापानी वा वेलायती वा मेगु छुं दे:या नागरिक जुइ । अले सकस्यां जिमिगु राज्य वा प्रदेश धका ब्वथला यंकेधुंका (भाग कयावने धुंका:) जक जिमित नं प्रदेश मा: धका: माग यायेगु धयादियागु खःला ? थथे धयादियागु ख:सा गलत जुल, थजा:गु पहलँ, नेपा: देसँ नेवा:त देय् तंकाच्वनेमा:पिं जुइ । झीसं सहयाये माक्व २४० दं तक सह यायेधुन। आ: सह याये मजिल अले फइ नं मखुत । छिगु धापुती हाकनं छक्वः बिचा: यानादिसं, मखुसा यक्व लिपा लायेधुंका जक होस वया पस्ताय् चाया च्वनेमाली ।

  रोशनजु,
  छिगु धापू न्हापा न्हापाया अवस्थाय् पाय्छि खःसाँ, थौंकन्हय् उत्तिकं पाय्छि मजुइ धुंकल। अथे जूगुलिं थुकिया निंतिं स्वनिगलय् दुने च्वंपिं नापनापं पिने च्वंपिसंनं बँालाक मनन् याना ज्यायात धा:सा नेवा: भावना व उद्देस्य पूवनीगु खं संविधानसभाया निर्वाचनय् नेपा: राष्ट्रीय पार्टियात समानुपातिक पाखे वःगु भोटया ल्याखं छुकथं थुइके फु । अथे जूगुलिं नेवा: network संजाल पाखें सकल नेवा:यात नेवा: अधिकार कायेया निंतिं जागरुक यायेमा:गु ई खः, झी सकलें छधी व छप्पं जुइगु कुत यानातुँ च्वनेमाल ।

  सुरेशजु,
  अग्राधिकार व आत्मनिर्णयया अधिकार नापंया जातीय स्वशासनया व्यबस्था जुलधा:सा छिं धयादीगु सकतां खं पूवनी थें ताया। , अथे जूगुलिं झी सकलें जाना अग्राधिकार व आत्मनिर्णयया अधिकार नापंया जातीय स्वशासनया निंतिं ब्वायेमाल। अथे धयागु झीसं झीगु आज्जु कथंया “नेपालमण्डल नेवा: स्वायत्त प्रदेश” या प्रप्तिया खंय् फुक्कसियां छगु मत यायेमाल ।

  सुरेश प्रधान, यल
  [email protected]

 6. Binod Saymi(Aala)

  जाति, भास भासीनं बर्मूवादनं तपाय् फइमखु। नेपाल मण्डले नेवाः स्वशासन् मदेकँ गथे बर्मूवादनं नेवाः तपाय् फइ?

  माओवादीतेतनं विश्वास याय् थाकु। माओवादीया बिचा धइगु (नेवाः राज्य पलिस्था यायेगु धयाःतःसाँ) नेपाल मण्डलयात “राजधानि प्रदेस” यायेगु। थथे यात धाःसा नेवाः(तेत दइगु अधिकार) हाकनं २५० दँ लिपा लाःवनीतिनि। अथेजुया, आः नेपाः राष्ट्रीय पार्टियात बल्लाका यंकेमा।

  नेपाली कांग्रेसनंला जातजाति भासभासीतयेतः छूँनं यानाबीहेमखु। इमिगु पाखेँ जातजातिँ भलसा (दइ धका बिचाः) यायेगुहे बेकार। एमालेला फताःहे। वइतः विश्वास यायेगुला खिगाले दूँवनीगु (बराबर)। नेवाःतेसँ एमालेयातः विश्वास याःलिसे, नेवाःत लिपालाःना वन। अथेजुया आः नेपाः राष्ट्रीय पार्टियातहे दयेका नेवाः प्रदेस नेपाल मण्डल (पुनःपलिस्थायाना थःगुहे राज्यये) सासः ल्हाये फयेकेमा। नेपालथैँ जातजाति यक्व दूगु देःसे जाति भास व क्षेत्रया स्वशासन मदयेकँ, सूनं खस् बर्मूवादनं तपाय् फइमखु।

  -बिनोद सायमि (आल)

 7. ज्वःजलपा !
  देःयागु संरचना छगु संवेदनशील विषय ख। थ्व बैज्ञानिक ढंगँ जुइमा, भावनां जक मखु। झीगु विचाः बाँलासाँ जातीय तनाव फइलेजुइ धका एकदम सतर्क जुइमा। मधेशे गुलि नेपालीत सित, गुलि अपराधी समुह जन्मेजुल। कतपिँ मुर्ख जुल धका झीनं मुर्ख जुइ मज्यु। झीसँ दक्वसित थःथगु प्रति सम्मान सद्भावया सहि दिशा केनेमा। थ्वहे झीगु पूर्वज शाक्यमुनि यागु हसना खः। झीसँ थःगु जक मखु दक्वसिगु पक्षे नवायेमाः। अले नेवा:तेगु अझ सम्मान जुइ। जिगु छगुजक नागरिकता दु – नेपाःमि (खस भासँ- नेपाली) । अले जि नेवा: ख धका न: उलिहे गर्व दु। देःयागु थुज्वःगु दयनीय अवस्था बले झीसं जातिय स्वार्थया च्वय राष्ट्रिय हित व मानवता तेमा। दक्व मिलेजुया शान्त सुन्दर देस देकेमाः।

  अमन शाक्य,
  (थउँकन्हे’ तोःक्योः, जपान)

 8. सुरेश

  सुरेश प्रधानजु,

  लिसःया लागि सुभाय्। छिकपिसँ यानादिगु कुत: सकल नेवाःमिपिँस येयका च्वँगु दु।

  बिनोद सायमिजु,
  छिँ धयादिगु खँय् जिगु समर्थन दु। राजनैतिक हिसाबँ नेवा: राष्ट्रीय पार्टियातहे बल्लाके माःथेँ ता:।

  अमन शाक्यजु,
  छिँ सिकहे बाँलागु खँ ल्हानादिल। राज्य संरचनायागु खँय्, भाषिक समानतायागु खँय् दकले न्हापा: नवापिँ नेवाःत हे ख:। नाय: पद्म रत्नजु, जनकवि दुर्गालालजु थुज्वःपिँ नाँजापि नेवाःमिपिसँ यानादीगु कुत: नं याना थउँकन्हे मधेशी निसेँ जनजाति तक्क दक्व जागेजुया च्वँगु ख:। थथे नेवाःमिपिनिगु बिचाः न्ह्यने लाःगु बाँलाक्कहे खनेदईवय् धुँकल। थ्व नेवाःमिपिनिगु छगु सम्माननं खः।

  समस्या छु जुया च्वन धायेबले, झीगु बिचा: न्ह्यने दु, अयेनं झीगु मनु न्ह्यने मदु। सुसँस्कृत नेवाःमि न्ह्यने मवःगु यानाँ हे थउँकन्हे राजनीति धयागु संख्यायागु खेल, हिँसायागु खेल जुयाच्वन:। नेवाःमिपिसँ आ: याना केनेमागु खँ खः, थ:गु प्रदेशयागु बिकास झीसँ बाँलाक्क याना केनेगु। नेपाःयागु समग्र बिकासयागु लागी नेवाःमिपिँ न्ह्यने मवःसे मगा: व दक्व नेपाःमिपिन्तः बिकासयागु स्तर केनेगु स्थिति झीसँ ये केनेमागु दु। उकेँ, झीस नेवा: स्वायत राज्ययात हपा: बिईमाः थेँ ता:।

  सुरेश
  तो:क्योः

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code