Panchadana, Buddhist Festival of Charity and benevolence

Panchadana, charity and benevolence, a major part of month-long Buddhist festivals – Gunla – of Newah Buddhist community held in different parts of Nepal on the 18th August. Buddhist monks were offered five varieties of uncooked grains by the devotees lined up in the streets for the purpose. More in Nepal Bhasa.

Panchadan festival in Kathmandu

नेवाः बौद्धतये तःधँगु धार्मिक नखः पञ्चदान झःझःधायेक हन
ने.सं.११२९ यँला १

येँ, नेपाल मण्डल – नेवाः बौद्धतये तःधँगु धार्मिक नखः पञ्चदान म्हीग झःझःधायेक हन। तथागत दीपंकरयातः लुमंका (५) ञाता प्रकारया अन्न वाः, जाकि, छ्व, केँ, व चि दान यायेगु यात पञ्चदान धाइ। थ्व पञ्चदान नेवाः बौद्ध पुचःया दुने वज्राचार्य, बुद्धाचार्य व शाक्य पिसँ ग्रहण याना बिज्याइगु दान खः। पञ्चदान, येँ, यल ख्वपे नापँ नेवाः बौद्धत दुथाय् हनेगु याः। झीगु बौद्ध नखःलँ जाःगु गुँला लच्छिया दुने बहाःबही द्यः ब्वयेगु, बुद्ध विहार परीक्रमा, शुद्धगु जलँ चिभाद्य सिलेगु आदि नापँ मतया वनेगु, थीथी नखःया दथुइ पञ्चदान नखःनँ नाँ जाःगु नखःखः। झीगु गुँला नखःथेँ क्रिस्चियन्तेसँनं लेन्ट् धइगु नखः लच्छियंक हनेगु याः।

पञ्चदानयागु थूगुहे लसताय् नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघया ग्वसालय् लुम्बिनीस “वज्रयान महाविहार” दयेकेतः गुहालि यायेगु लक्ष ज्वना पञ्चदानया यात्रा जुल। सुथय् ८ (च्या) ता इलय् थँबहीया भगवान बहालँ न्ह्याःगु, थ्व ज्याझ्वः सन्ध्या ६ः३० ता इले जमः बहाः, जमल् थ्यंका क्वचाल।

बुखँ व किपा सुभाय् – सागरमान वज्राचार्य