English Schools in Nepal

ब्वनेकुथि
जागृति इंग्लिश स्कूल, ज्याथा, येँ – फोनल्याः ४२२-८२५८, स्वापू – कमलशोभा तुलाधर, रूपशोभा तुलाधर वा शारदा तुलाधर