Child Rights in New Nepal’s Constitution – Speaking Competition on November 27th

Yen (Kathmandu), Nepal Mandala – CONCERN Nepal is organizing Child Public Speaking Competition for the 14th time in Kathmandu’s Durbar squire on 27th this month. According to its Program Manager Jiyam Shrestha, the competition will be held together with the 18th Open Child Art Competition. More in Nepal Bhasa…

“न्हूँगु संविधानय् मस्तय् अधिकार” या बारे नेपाल भासँ मस्तय् दथुइ न्वचूया धैँ धेँ बल्ला कासा जुइगु
ने.सं. ११३० थिँला ८ मंगलवाः

येँ, नेपाल मण्डल – नेपाल देसया “न्हूँगु संविधानय् मस्तय् अधिकार” या बारे नेपाल भासँ मस्तय् दथुइ न्वचूया धैँ धेँ बल्ला कासा जुइगु। CONCERN Nepal या ग्वसालय् जुइगु थ्व कासा १४कः खुसिया कासा खः। Peace and Prosperity, the aim of New Nepal (शान्ति र सम्वृद्धि नयाँ नेपालको लक्ष) धइगु तेःमाय् १८कः खुसिया मचा चित्रकला धेँधेँ बल्ला ज्याझ्व नापँ जुइगु थ्व मचाकासाय् ब्वति कायेतः योग्य व इच्छ्यादुपिँ सकसितँ ब्वनातःगु दु। ज्याझ्वः थथे खः –

18th OPEN CHILD ART COMPETITION
Theme: Peace and Prosperity, the aim of New Nepal (शान्ति र सम्वृद्धि नयाँ नेपालको लक्ष) &
14th CHILD PUBLIC SPEAKING COMPETITION (in Nepal Bhasa)
Theme: Child Rights in New Constitution (न्हूँगु संविधानय् मस्तय् अधिकार)
न्हि – ने.सं. ११३० थिँला ११ शुक्रवाः (Nov. 27th, 2009)
ई – सुथसिया १० ता इलँ निसेँ
थाय् – लायकू, येँ, नेपाल मण्डल
प्रवेश शुल्क – म्हतिँ ५० तका

ज्याझ्व मेनेजर झी जियम श्रेष्ठँ छ्वया हइदीगु अंग्रेज, खस व नेपाल भास, स्वंगु भासँ च्वयातःगु ब्वनापौ, स्वीकार यासे, वयकलँ यानादीगु थ्व ज्याझ्व सुथाँ लायमा धका भीँतुना च्वना। नापँ थ्व “नेवारि भाषा” धायेगु चलनयातः थूपिँ अनेवाःतेसँ हे “नेपाल भाषा” धाय् सया वये धुंकू थाय् नेवाः झीसँनं खय् भासँ च्वय् बले “नेपालभाषा”, धका च्वयेगु व नेपाल भासँ च्वय् बले “नेपाल भास” धका च्वयेगु बानि दयेके माल। मखुसा मथूपिँ, किमखुसा अत्यरा पहःवपिनिगु बानि व झीगु बानि छूँहे पाइमखु। – The Newah

– छिगु कमेन्ट् च्वयेतः, थन लाइनया क्वसँदूगु “Comments” तियादिसँ।