CA blockade by Newar community – A great success

Yen, Nepal Mandala – It was a great success, the blockade of Constituent Assembly of Nepal imposed yesterday by Newar indigenous community of Nepal Mandala demanding promulgation of Federal Constitution within the stipulated period of time (28 May 2010) and guarantee the rightful self-rule of their own Newar Autonomous State of Nepal Mandala in the new constitution. More below on the video. Click here to read more in Nepal Bhasa.

सुथाँलात नेपालमण्डल लागाया नेवाःतेसँ यागु संविधान सभाया घेरा

येँ, नेपाल मण्डल – क्वःछिनातःगु इलय् हे संविधान बने जुइमागु व उकी नेवाःतय् अग्राधिकार सहित नेवाः स्वायत्त राज्य दुथ्याकेमाः धका माग यासे ऐतिहासिक नेपालमण्डल लागाया आदिवासि नेवाःतेसँ म्हिगः संविधानसभा भवनया यागु घेरा द्वलँद्वः नेवाःतेगु सहभागिताय् सुथाँ लागु बुखँ विडिओ थथे दु। (source: nepalnews.com)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=DMMTrYw_w1M&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1]

नेपाल भासँ पुवंक बुखँ व किपाः स्वयेतः थन तियादिसँ।