Let’s be a real acupuncturist!

धात्थेँ याम्ह आक्युपन्क्चरिस्ट् जुयेनु

उकुन्हुतिनि यानादिल न्हूधाः, नेपाल भास परिसद भवनया
हनेबहम्ह राकेश सूद दूत भाजुँ, झीगु जःदेय् हिन्दुस्तानया
पुलाँगु छेँ, कविकेशरी चित्तधर “ह्रदय्” व केहेँ मोतिलक्ष्मीया
जीवनी स्वाःगु छेँ परिसदयात, तोःता थकूगु जुल दान बिया

बूम्ह मनू, पशु प्राणी जक मखु, छेँ सरसामाननँ जुइ भ्वाथः
अथेहे जुया वन खनि, कविकेशरी व केहेँ कविया छेनँ भ्वाथः
दुना वनीन थ्व छेँ, पुलाँगु इतिहास दूगु थ्व छेँ जुया भ्वाथः
आः छुयायेगु, गन, सुयात धायेगु, खँला थ्व छे जुल भ्वाथः

नेपाल देसवासी झी नेवाः, आदिवासी झी नेपाल मण्डलया
न्ह्याय् हे थपायेपु, गर्जन यायेबले झीपिँ धका नेपाल देसया
अयनँ दयके माल, दुना वनीन थ्वछेँ, नाँजाम्ह कविकेशरिया
बचे यायेमाल थ्व झीगु सम्पदा, नेपाल मण्डल आदिवासिया

तेरेयागु जुल जुइला नेवातेसँ, गुहालि कायेमायकः हिन्दुस्तानया
गुहालि धैगु न्ह्याम्हेसिगुँ कायेज्यू, ब्यूगु व पिचुगु नुगः श्रद्धाया
हिन्दुस्तान जिन्दावाद, जय जय न्हिथँ मैत्रीदुम्ह झी दूतभाजुया
आः वल खँ शिलापत्रया न्हूधाः याः बले, नेपाल परिसद भवनया

अंग्रेज व खस भासँ च्वया तल थ्व छेँ न्हूधाः जुल धका
अले वल झी नेवाःतयेगु विरोध, नेपाल भासँ मच्वः धका
पत्र पत्रिकाय् सकभनँ, नेपाल भासयात अपमान जुल धका
चक्कँ पौ छ्वल झी द नेवाःनँ, थ्वला बाः भिंके माल धका

शिलापत्रया खँय् वःगु विरोधयात कया लहना रेडिवाँ न्यन न्ह्यसः
नायःभाजु फणिन्द्ररत्न वज्राचार्यजु, बियेमाल धका थुकिया लिसः
गुलि न्हेःदँ मयात जुइला वस्पोल, अयनँ मवः छत्ति हे बुरा पहः
खय् व अंग्रेजँ जक च्वयातःगु धका मसिल वस्पोलँ, बिल लिसः

जूगु जुइहे धुंकल, द्वंगु द्वने हे धुंकल आः भिंकेमाल धैगु खँस
जुल वस्पोलया अनुमोदन दयेकेमाल मेगुहे, शिलापत्र नेपाल भास
स्यूसाँ मस्यू पहलँ अले वल छगु, विरोध पत्र अमेरिकाँ थ्व खँस
ङेःङिगु लखतका ब्यूम्ह वहे दूत, हिन्दुस्तान देसदूतया विरोधस

नेपाल भास यात याःगु मखु अपमान हिन्दुस्तानँ, झीसँ थुइके नु
विरोध याये मागु थाय् मखु हिन्दुस्तान दूतावास, वाः चायेके नु
ओवर रिआक्ट् याय् मागु मदु, थ्व खँय् झी आः सुम्क च्वनेनु
झीसँ मखु, नेपाल भास परिसदँ यायेमागु ज्याखँ, न्हापाँ याकेनु

आक्यूपन्क्चरया मुलु ज्वनेगुसा सुनानँ, थुइकेनु मुलु गन सुयेगु
नायः जुयेगुसा नेवाः हलिमया, सकसिगु समर्थन न्हापाँ कायेनु
बर्मू पह पिकायगुसा नेवाःफगःतेसँ, गुलिफु हम्ला याना स्वयेनु
गन सूसा ल्वय् लनी स्यूम्ह, धात्थेँयाम्ह आकुपन्क्चरिस्ट् जुयेनु।

– भीँतुनाम्ह
सुवन् वज्राचार्य,
तोःक्योः

0 thoughts on “Let’s be a real acupuncturist!”

  1. Subhay for your commentary poem. We all know that who work in the Minsitry of Local Development. If they have sudhi budhi we should not have knocked the door of India. They have money for satabarshik samaroha for Devkota but no kaudi for Chittadhar what do we expect from them, even though we write to them nothing will change.
    D. Shakya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code