International Indigenous film festival in Dharan

Yen (Kathmandu), Nepal Mandala – Indigenous Film Promotion Committee, Sunsari in Dharan is to hold international indigenous film festival in mid December this year. Films and documentaries will include from Bolivia, Ruanda, Finland, and Nepal (Godeva – Tamang, Gvay maru – Newar, Tinaga – Tamu, Bhuyar – Tharu, Barahiputra – Magar). This is the third time the international indigenous festival going to be held in Dharan being organized by Engineers Film Archive and sponsored by the Embassy of Denmark for Nepal.

धरानय् आदिवासी सँ:किपा: नख: हनीगु
नेपाल संवत ११३१ तछला ११ आइतवा:

येँ, नेपाल मण्डल – आवैगु पोहेला (डिसेम्बर १८, १९), धरानय् अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी सँ:किपा: नख: हनीगु दु। आदिवासी माँभासया सँ:किपा: पाखेँ आदिवासी माग, मुद्दा व अधिकारया च्व: (विषय)त थकायेगु, आदिवासी सँ:किपा: गाँगामय् त:ब्याकेगु, व मूधा:, सँ:किपालय् आदिवासी धा:यात दुथ्याका राष्ट्रीय छवा:या आधारयात अझ बल्लाकेगु आज्जुकथँ अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी सँ:किपा: नख: हनेत्यंगु ख:।

आदिवासी जनजाति सँ:किपा: प्रवर्द्धन समिति सुनसरी धरानया ग्वसालय् धरान सभागृहय् अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी सँ:किपा: नख: ११३२ ञायेके त्यंगु ख:। नख:या मूग्वसा इन्डिजिनियस सँ:किपा: आ:काइव् -आईफा) ख:सा मूगुहालि एम्बेसी अफ डेनमार्क ख:।

राजधानिई, इन्डिजिनियस् सँ:किपा: आ:काइवँ या:गु अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी सँ:किपा: नख: ११३० यात त:ब्याकेगु कथँ धरानय् ग्वसा: ग्वय् त्यंगु ख:। दँय् दसँ धरानय् ग्वसाग्वया वयाच्वंगु अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी सँ:किपा: नख: थ्व स्वक: खुसि ख:।

नख:या दुने राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, ताहा, चीहा याना कुल १५ (झिंञा) गु आदिवासी सँकिपा व डोक्यूमेन्ट्रि केनीगु दु, गुगुली बिल्डिङ डिग्निटी -बोलीविया), ओस्कार एवोर्ड ला:गु होटल रुवान्डा -रुवान्डा), गोदेवा -तामाङ), ग्वाय् मरु –नेवा:), तिनागा -तमु), भुयार -थारु), बाराहीपुत्र -मगर) आदि ताहा सँ:किपा: ख:सा, चीहा सँ:किपा: व डोक्यूमेन्ट्री थाक्थाक्मा -लिम्बू), द चिउरी -चेपाङ), नाराम -मगर), महिटा -तमु) व गेइटालागा -फिनल्यान्ड) केनीगु दु। सँ:किपा: नख: हनीगु धरान सभागृहय् नेवा:, थारु, राई, लिम्बू, मगर, शेर्पा तामाङ नापँ थीथी आदिवासी जनजाती नसाया स्टल नापँ आदिवासी जनजाति सफू स्टलनँ तैगु दु।

Indigenous Film Festival to be held in Dharan in December 2011

– By: Bheeshan Rai (Nepal Bhasa translation and summary by Suwarn Vajracharya)