गूगल् ट्रान्सलेटे नेपालभास दुथ्याकेगु ज्याय् झीगु थःगु हे नेपाललिपि छेलेनु!

ने.सं.११४४.५ (चिल्ला).१३ (त्रयोसि)

गूगल् ट्रान्स्लेटे दुथ्याकेगु नेपालभास थःगुहे नेपाललिपि छेलेगु उत्तम जुइ। अथे नेपाललिपि छेलेगु यात धाःसा झीगु नेपालभासया थःगुहे नेपाललिपि दयानँ लिपि छेले मफया च्वंगु बाधा मदया वनी । सत्तिगु भविष्यय् हे झीगु नेपालभास झीगु हे नेपाललिपिँ छुँ बाधा मदेक छेला यने फै । झी भविष्यया मस्तेत थःगु हे नेपालभास थःगु हे नेपाललिपि छेलेगु हौसला बियेगु जुइ । व जक मखुसे हलिमय् ञंकभनँ झीगु नेपालभास नेपाललिपिँ हे छेले दैगु सौभाग्य चूलाकेत तःजिगु हनेबहगु ज्या जुइ ।

अयनँ थौकन्हय् छथ्वः नेपालभास ह्यमिपिसँ गूगल् ट्रान्सलेटे नेपालभास दुथ्याकेगु ज्याय् नेपाललिपि मखुसे हिन्दुस्तानया देवनागरलिपि छेला अःखः ज्या याना च्वंगु दु । थ्वयेकःपिसँ थः नेपाललिपि मसः धका 𑑍 नेपाललिपि मसःपिँ यक्व दु धका हिन्दुस्तानया देवनागर लिपि हे छेला ज्या सना च्वन । थ्व ज्याँला न्हापा झी छथ्वः गुरुपिसँ याःगु गल्तियात दोहोरे यायेगु जुइ । उबले मुद्रण प्रेसया आखः विकास जूबले नेपाललिपियातनँ प्रेसया आखःकथँ विकास यायेगु कुतः मयासे अःपुक उपलब्ध जूगु हिन्दुस्तानया देवनागर लिपि छेला बिल । उकीया लिच्व कथँ नेपालभास मसःपिसँ “जिमि माँ अबूँ हे जिमित नेपालभास स्येना मतः। जिमिसँ गथे सयेके फै?” धाइथेँ जिमित नेपाललिपि हे स्येना ब्यूपिँ मदु जिमिसँ गथे सयेकेगु” धया नेपाल लिपिया पुनर्जीवनया ज्यायात पनेगु जुल । मेथ्वःसिनँ नेपाललिपिया “मोह” तोता देवनागरँ नेपालभास छेलेनु धका अभियान हे न्ह्याकल । उकीया लिच्वकथँ थौँ नेपाललिपि मसःपिँ हे नेपालभासया ह्यमित जुया वल । अयनँ 𑑍 नेपाललिपिया मूथूपिँ शंकरमान राजवंशी 𑑍 हेमराज शाक्य 𑑍 पुष्परत्न ‘सागर’ 𑑍 पूर्णहर्ष वज्राचार्य 𑑍 काशिनाथ तमोत थेँ जापिँ गुरुपिँ 𑑍 राजा शाक्य 𑑍 विकासमान स्यस्यः 𑑍 शरद कसा ‘कसाछेँ” थेँ जापिँ न्हयलुवापिसँ नेपाललिपिया मू थुइकेगु ज्या जुलसा 𑑍 कमलरत्न तुलाधरँ दकले न्हापाँ कम्पयूटरे नेपाललिपि दयेकेगु ज्याया न्ह्यलुवा जुया दिल । वयकःपिनिगु हःपालँ झीसँ ने.सं.११२९ निसेँ हलिमय् दकले न्हापाँगु नेपाललिपि अनलाइन पलिस्था याना नेपाललिपि स्येना 𑑍 नेपाललिपिँ अनलाइन प्रकासन याना वयागु जुल। व जक मखुसे युनिकोडय् नेपाललिपि दुथ्याकेगु ज्यानँ सुथाँ लाके फत । अयनँ गूगल् ट्रान्स्लेटे नेपालभास दुथ्याकेगु ज्याय् थुजोगु अनुभव दुपिंके छूँ हे सल्ला मयासे मसःमसः ज्या सनेगु ज्या सुरु जुगु छगु अभाग्यया खँ जुया बिल । थुकीया बारे हलिँ नेवाः दबूया ध्यान सालेगु कुतः आतक्क ब्यर्थ जुया बिल । म्हो जूसाँ 𑑍 गूगल् ट्रान्सलेटे नेपालभास दुथ्याकेत देवनागरलिपि छेला ज्यासना दीपिसँ थः नेपाललिपि मसःसा स्येना सयेका वा 𑑍 सःपिन्त गूगल् ट्रान्सलेटे ज्यासनेगु ज्या भाला बियादिल धाःसा सःपिसँ बाँलाक याइगु खँ हानँ लिसाकया लुमंका च्वना ।

अथे मजुल धाःसा 𑑍 पृथ्वीनारायणँ नेपालमण्डल लाकाः काः वःबले छथ्वः “प्रधान” तेसँ पृथ्वी नारायणया पँ लिना मल्ल जुजुपिनिगु संहार यायेत ग्वाहालि याः थेँ 𑑍 नेपाःमितेसँ बल्ल दयेकूगु नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया विनास छम्ह “राजवंशी” नायःनँ या थेँ 𑑍 थौँ गूगल् ट्रान्सलेटे नेपालभास नेपाललिपिँ दुथ्याकेगु ज्याय् पंगः याना नेपालभासया विकास व संरक्षण यायेगु ज्यायात पनेगु इतिहास दयेकेगु जक जुइ । थुजोगु अःखःगु ज्या नेपालभास व नेपालभासक तयेत यायेगु छगु तःधंगु हे पाप जुइफु । उकेँ थुजोगु पाप मयायेत गूगल् ट्रान्सलेटे नेपालभास दुथ्याकेत अःखः ज्यासनाच्वँपिँ पासापिन्त दुनुगलँ निसेँ इनाप याना च्वना।

  • डा. सुवन् वज्राचार्य
    (हलिमय् दकले न्हापाँगु नेपाललिपि वेब् साइट् संस्थापक)
    www.nepal-lipi.com
    झीगु नेपालभास नेपाललिपिँ हे छेलेनु अभियान कर्ता
    ने.सं.११४४.५ (चिल्ला).१३ (त्रयोसि)