नेपाः राष्ट्रीय पार्टियात छिगु सल्ला?

ने.सं. ११२८ पोहेलागा १ (पारु)

म्हिगःयागु झी “दनेवाः” बुखँ स्वयादीपिँ सकसिनँ, नेरापाया दुजःत सुसु धका सिल हे जुइ। नेरापाया दाँभरि सुरेश प्रधान भाजुँ छोयाहैदीगु न्ह्यसःधलपौसँ, न्यागु न्ह्यसत न्येनातःगु दु। छिसँ लिसः बी मधूँनिसा, थन क्वसँ स्वयादिसँ न्ह्यसःत। नेपाल भासँ च्वयातःगु जूसा च्वछाय् बहजूगु न्ह्यसःधल, अंग्रेजि भासँ च्वयातःगुलिँ नेपाल भासँ भावानुवाद दुथ्याका। मू अर्थ मस्येनीगु कथँ अंग्रेजिँ वाक्यनँ गथेदु अथेहे दुथ्याका।
१) (छिगु बिचाकथँ संविधान सभाया चुनावय दनीम्ह, नेरापाया प्रतिनिधि जुइतः) सु गथेयाम्ह उम्मेदवार योग्य जुइमाथेँ च्वँ?
[Who could be the candidates?]
२) सु गथेयाम्ह, (नेरा) पार्टि सदस्यता प्राप्त योग्य जुइमाथेँ च्वँ?
[Who could be the members of the party?]
३) डुवल् (मेगु पार्टि सदस्ययात नेरापाय् नँ ) सदस्यता बी ज्यूला?
[Do you accept duel membership?]
४) (नेरा) पार्टियात छिसँ गुकथँ गुहालियाना दीफु?
[What would be your contribution to the party?]
५) (नेरा) पार्टिया पाखेँ छु अपेक्षा यानादी?
[What is your expectation from the party?]
६) नेपाःमित गथेयाना मोबिलाइज् याय माली थेँ च्वँ?
[How can party mobilize to all Nepal?]
NRP Rally to register the party
(किपाः सुभाय् – नेरापाया विजय् सैँजु)
– झी “दनेवाः”
थ्व न्ह्यसःया लिसः वा, प्रतिकृया च्वयतः थन क्वसँच्वन्गु Comment क्लिक् यानादिसँ।

0 thoughts on “नेपाः राष्ट्रीय पार्टियात छिगु सल्ला?”

  1. Subhay,
    Newabhasan nan nhyasa tanadeegulin, jike unicode system ya devnagari akha ya byabastha banlaka madugulin angreji bhashan tayagu kha thukiyata metan thuika madeeta inap yana

  2. HIT THE IRON WHEN IT’S HOT OTHERWISE NRP WILL FAIL TO SHAPE UP THE NATIONALITY FEELING OF NEPALBHASA LOVERS AND TAKE THE MOVEMENT A STEP FURTHER IN FAILURE LIKE THE 022 BHASA ANDOLAN!

    GOOD LUCK TO THE NRP AND THE TAYEJU MODERATOR!
    samaybaji

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code