युनिकोःड् फोन्ट् – नेपाल भासया प्रचलित् आखः ?

ने.सं. ११२८ पोहेलागा ५ (पञ्चमि)

खःजा झी “दनेवाः” ब्लग् झीगु प्रचलित् आखलँ च्वय् मागु खः। अयनं मदँकिषन् दाइया भासँ धायगुसा “भगवान् सरण, मदन् कृष्णया दुख हरण…..बुद्ध जन्म जूगु गन धका मस्यूपिँ… ” नेपाःमितथेँ, नेवाःतेगु प्रचलित आखः छु धका मस्यूपि नेवाःतेत, करुणा तया, प्रचलित नेवाः आखःयात युनिकोःडे इन्कोःड् यायगु प्रयत्न यायफुपिँ नेवाः टेक्निशियन् त आतकँ जन्मे मजूनिगुलिहे झीसँ प्रचलित आखः छेलेमफुनि। निदँ स्वदँ न्ह्यवःनिसेँ जपान् या छगु नेवाः संस्थाँ नेवाः टेक्निशियन्तयतः नेपाल भासया प्रचलित फोन्ट् युनिकोःडे इन्कोःड् यायत याःगु इनापया लिसःकथँ, छम्हेसियाँ यू एस् डलर १००० रँ देकाबी । मेम्हसिनँ २ लाख तकाँ देकाबी, मेम्ह छम्हेसिनँ ३ लाखँ देकाबी धका लिसः वल धागु न्यनेदु। ३ लाख तकाँ देकाबी धका लिसः वःगु मेःगु गनँ मखु, नेपाल लिपि गुठिँ हँ। गूगु संस्थाँ नेपाल लिपि स्येनेगु याना च्वन धाइ, वहे संस्थाँ प्रचलित नेपाल लिपियात युनिकोःड फोन्ट दयेका सकल नेवाःतेतः इनाबीमागु थासय् धेबा पुलेगुसा दयेकाबीफु धका लिसः बिल हँ। संसारे गुलिसिनँ थःगु भास, साहित्य, संस्कृति वा धर्मयात उत्थान् यायत जक मखु कतपिन्तःनँ सुविधा जुइक टेक्नोलोजियात प्रयोग याना तःधंगु गुहालि याना च्वन्गु दु । इमिगुहे धर्मँ, झीगु थ्व ब्लग् हे सितिकँ छेला च्वनेफूगु खः। नेवाः टेक्निशियन् पासापिनिपाखेँ झीगु थःगु माँभाययात उत्थान याय मागु खः। अयनँ झी भाग्यमानि मजूनिकि, उलि ग्यँम्ह नेवाः टेक्निशियन् जन्म जुया झीगु भासयात उद्धार याइम्ह। उकेँ आःयात, देवनागर आखःनिँ छेलादिसँ। युनिकोःड् देवनागर थनँ डउनलोःड याना दिसँ। http://www.thdl.org/tools/fonts/nepali.html
अले आ झीसँ धेवा पुलासाँ प्रचलित आखःयात युनिकोःडे इन्कोःड् यायतः सना च्वना।
छिसँनँ गुहालि यानादी न्ह्यासा, स्वापु तयेगु थाय् [email protected]
झी “दनेवाः”
छिगु प्रतिकृया यायतः क्वसँ च्वन्गु comment क्लिक् यानादिसँ।

7 thoughts on “युनिकोःड् फोन्ट् – नेपाल भासया प्रचलित् आखः ?”

 1. नेपाललिपि युनिकोडया विकास गन थ्यनः थें, छुं न्हुगु बुखँ दु?
  (झी The Newah व नेपाल लिपि गुठि सक्रीय जुया युनिकोडया ज्या न्ह्याःवना च्वंगु दु। स्वन्ति न्ह्यवः न्हूगु बुखँ पित बिइफइथेँ च्वँ। – द नेवाः)

 2. Nepal LIPI, Ranjana LIPI, Bhujimoh LIPI etc. UNICODE Font are already made. I’m thinking how These fonts should be distributed. Do you have any idea.

 3. Hallo Shakya,
  I looked for unicode Nepal fonts (Prachalit, Lanja, Bhujimol etc), however I could not find any of them.
  Could you please provide me reference or link where I can get it.
  Kind regards,

 4. रबिसनजुया धापु स्वयेवलय नेपाल लिपिया युनिकोद फोन्ट दयेधुन्कल धयागु सीदत, तर थ्व साधारण फोन्त जक ख:ला युनिकोद सिस्तम दुथ्याकेत जीधुंकुगु फोन्त ख: थुइके मफुत … थुइकाबी धयागु आसायाना ..

  -सुरेशजु, थ्वला रबिसनजु याके हे ञँसा लिस: दय् मागु न्ह्यस: खत। अयनँ, युनिकोडय् नेपाल लिपि तयेत सनाच्वनागु सम्बन्धित सस्थाँकथँ झीसँ ज्यासना च्वनातुँ च्वनातिनि। ज्या पूवंगु मदुनि। – झी द नेवा:

 5. Help! Where can I find Nepal bhasa unicode fonts?
  – It is being developed by a team of Nepal Lipi experts and designers and will take some time to release. However, Nepal Bhasa Online publication can be read at http://www.nepal-lipi-online.com for your reading pleasure. – The Newah

 6. pujan tuladhar

  could you please help me in learning HOW TO TYPE IN NEPAL VASHA both RANJANA and PRACHILIT. i have the font but dont know how to type. if you could please make that available that would be really helpful
  Thanks

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *