युनिकोःड् फोन्ट् – नेपाल भासया प्रचलित् आखः ?

ने.सं. ११२८ पोहेलागा ५ (पञ्चमि)

खःजा झी “दनेवाः” ब्लग् झीगु प्रचलित् आखलँ च्वय् मागु खः। अयनं मदँकिषन् दाइया भासँ धायगुसा “भगवान् सरण, मदन् कृष्णया दुख हरण…..बुद्ध जन्म जूगु गन धका मस्यूपिँ… ” नेपाःमितथेँ, नेवाःतेगु प्रचलित आखः छु धका मस्यूपि नेवाःतेत, करुणा तया, प्रचलित नेवाः आखःयात युनिकोःडे इन्कोःड् यायगु प्रयत्न यायफुपिँ नेवाः टेक्निशियन् त आतकँ जन्मे मजूनिगुलिहे झीसँ प्रचलित आखः छेलेमफुनि। निदँ स्वदँ न्ह्यवःनिसेँ जपान् या छगु नेवाः संस्थाँ नेवाः टेक्निशियन्तयतः नेपाल भासया प्रचलित फोन्ट् युनिकोःडे इन्कोःड् यायत याःगु इनापया लिसःकथँ, छम्हेसियाँ यू एस् डलर १००० रँ देकाबी । मेम्हसिनँ २ लाख तकाँ देकाबी, मेम्ह छम्हेसिनँ ३ लाखँ देकाबी धका लिसः वल धागु न्यनेदु। ३ लाख तकाँ देकाबी धका लिसः वःगु मेःगु गनँ मखु, नेपाल लिपि गुठिँ हँ। गूगु संस्थाँ नेपाल लिपि स्येनेगु याना च्वन धाइ, वहे संस्थाँ प्रचलित नेपाल लिपियात युनिकोःड फोन्ट दयेका सकल नेवाःतेतः इनाबीमागु थासय् धेबा पुलेगुसा दयेकाबीफु धका लिसः बिल हँ। संसारे गुलिसिनँ थःगु भास, साहित्य, संस्कृति वा धर्मयात उत्थान् यायत जक मखु कतपिन्तःनँ सुविधा जुइक टेक्नोलोजियात प्रयोग याना तःधंगु गुहालि याना च्वन्गु दु । इमिगुहे धर्मँ, झीगु थ्व ब्लग् हे सितिकँ छेला च्वनेफूगु खः। नेवाः टेक्निशियन् पासापिनिपाखेँ झीगु थःगु माँभाययात उत्थान याय मागु खः। अयनँ झी भाग्यमानि मजूनिकि, उलि ग्यँम्ह नेवाः टेक्निशियन् जन्म जुया झीगु भासयात उद्धार याइम्ह। उकेँ आःयात, देवनागर आखःनिँ छेलादिसँ। युनिकोःड् देवनागर थनँ डउनलोःड याना दिसँ। http://www.thdl.org/tools/fonts/nepali.html
अले आ झीसँ धेवा पुलासाँ प्रचलित आखःयात युनिकोःडे इन्कोःड् यायतः सना च्वना।
छिसँनँ गुहालि यानादी न्ह्यासा, स्वापु तयेगु थाय् [email protected]
झी “दनेवाः”
छिगु प्रतिकृया यायतः क्वसँ च्वन्गु comment क्लिक् यानादिसँ।

0 thoughts on “युनिकोःड् फोन्ट् – नेपाल भासया प्रचलित् आखः ?”

  1. नेपाललिपि युनिकोडया विकास गन थ्यनः थें, छुं न्हुगु बुखँ दु?
    (झी The Newah व नेपाल लिपि गुठि सक्रीय जुया युनिकोडया ज्या न्ह्याःवना च्वंगु दु। स्वन्ति न्ह्यवः न्हूगु बुखँ पित बिइफइथेँ च्वँ। – द नेवाः)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code