ई यायगु ई

ने.सं. ११२८ पोहेलागा ६ (षष्ठि)

वंगु शनिवाःकुन्हु, हनुमान ढ्वाकाय् सगोलँ ई याःपिँ नेवाः नानिपिँ। ” अले अंकल् पिसँ झीगु देः गबले सगोलँ दयकेगुले? ”
Ii of Newah girl children
(किपाः सुभाय् – नेपालजपानडटकम् २७ जनु ०८)