झी “दनेवाः” ब्लःग् न्ह्याकाः झिंन्यान्हुँ , पासापिनिगु भिन्तुना, कमेन्ट् व रेस्पोन्स् यात लुमुगु सुभाय् !

ने.सं.११२८ पोहेलागा ९ (नवःमि) बिहिबाः

झी “दनेवाः” ब्लःग् दयके धका बिचायाना च्वनाबले, झी मदँ किषण् दाईयागु सायरि छपु झसक्क लुमँस्य वःगु। “सायरि छपु कने न्हाँ जिँ। सायरि जक कनाँ छुयायगु थन बाँलापिँ नानिपिँ हे मदु।” धाःथेँ ब्लग जक दयकाँ छुयायगु, ब्लग् स्वया रेस्पोन्स् याइपिँ नेवाःत हे मदु धका बिचावयाच्वन्गु।अले न्ह्याबलेँ अफिसँ लिहाँवय् साथँहे पी.सी. चायकेगु जिगु बानियात हीमी चाइम्ह, अनँ डिनःया लिपानँ, डेस्के लिहाँवया, जिँ छुयाना च्वन जुइधका न्ह्यायपँ टीँटीँ स्वाका च्वनीम्ह जिमि सिरिमति मयजुँ, जि दोमन् जुयाच्वन्गु खन्काःला मस्यु। “याना मस्वयकँ, छु जुइ गथे जुइ सी दइला” धाःबले जिला थाराहे न्हूगु। अले ज्यासना पासापिँसँनं उलिहे धैर्य ब्यूगु ।

झी “दनेवाः” ब्लग् दयका, थउँ थ्याक्क १५ (झिंन्या) न्हुँ केन। अले गोःम्हेसिगु रेस्पोन्स् दुले धका छकः लाःमलाः अयक्क न्यिना स्वयागुला, ब्लःगय् हे ८ (च्याम्ह) पासापिनिगु कमेन्ट त दु। वयकःपिँ सुसु धका ब्लःग् स्वयादीपिँ छिकपिँ सकसिनँ खनहे जुइ। अले, ईमेलँ भिन्तुना व रेस्पोन्स् छोया हयादीपिँ पासापिनँ झिन्याम्हँ मयाक्क दु खनी।

झी पासापिँ, “दनेवाः” पाखेँ छिकपिन्तः दुनुगलँ निसेँ, लुमुगु सुभाय् देछाया च्वना। सक्कसिया जय् जुइमा न्हाँ।

0 thoughts on “झी “दनेवाः” ब्लःग् न्ह्याकाः झिंन्यान्हुँ , पासापिनिगु भिन्तुना, कमेन्ट् व रेस्पोन्स् यात लुमुगु सुभाय् !”

  1. Some body from Poland is encouraged to post Newari songs in utube. Please be kind enough to correct it to Newah songs for our solidarity and uniformity. We do not speak Newari, we speak Newah langauge. For more details please contact me.

    drasha

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code