बल्ल दइगु जुलला, त्वनेगु लः स्वनिगःले?

येँ, नेपाः मण्डः (नेपाल मण्डल)
ने.सं.११२८ पोहेलागा १२ (द्वादशी निन्हु) सोम् बाः

नेपाःया राजधानि येँया राजदरवार, लैनचौरय प्रधान मन्त्रि क्वाटर, यलय् मन्त्रि क्वाटर दुथाय् , विभिन्न पार्टि नायःतयगु छेँत, अले मारवारी साहुतयगु छेँत, सँय् तयगु ठमेलया होटेलत व झेल्या बर्मू क्षेत्रितयगु छेँत बाहेक, मेथाय सकभनँ सुथय् सु न्हापानँ दनाः मिशिनँ लः सालीगु, सुया मिशिन् पावरफुल् , वयागु छेँ सुथय जकजूसाँ लः वईगु, गनँ ट्यान्करया लःहे न्याय् मागु, झीगु थ्व स्वनिगः येँ, यल, ख्वपय् , म्हिगःनिसेँ लःया प्रबन्धयायगु ज्या, झी भौतिक योजना मन्त्री हिसिला यमि मयजुँ काठमाण्डु भ्यालि खानेपानि संचालक बोःड्(KVWMB) व काठमाण्डु भ्यालि खानेपानि कम्पनि लिमिटेड(KVDWCL) यात लःल्हाना दिल।

कम्पनि जुइमा, संघ संस्था जक मखु देसया संचालकहे जुइमा, परिवर्तनया उद्देष्यला, संचालनया ज्या बाँलाकेतःहे खः। खानेपानी संस्थाया संचालकतयगु परिवर्तनया आवश्यकतानँ, स्वनिगःले च्वँपिन्तः याकनँ लःया प्रबन्ध यायतहे जुइमा।

खःजा नेपाःदेः, लःया धनि देः धका धाई। अयनँ, येँ च्वँपिन्तःहे सकसितँ समानरूपँ, युक्तिरूपँ लःया सप्लाई यायमफुनि। लःया अभावया कारण छुखः धका बाँलाक्क सीका, देस् नरेस् या परिवर्तन वःगु, थ्व देः नेपाःया राजधानी, आ थ्व न्हूपिँ संचालकतयसँ लःया (सप्लाइया) अभावया समस्यायात याकनँ समाधान याना, स्वनिगःवासीतयतः लःया प्रबन्ध याइगु खःला, स्वयगु ल्यँहेः दनि।

छिगु प्रतिकृया च्वयतः थनँ क्वसँच्वन्गु comment क्लिक् याना दिसँ।