In Celebration of the 1st Anniversary of The Newah

झी द नेवाः बुन्हिया लसताय्

द नेवाः
बुन्हिया लसताय्
यक्व यक्व भिन्तुना!
द नेवाः (नेवाः)
नेवाः ब्लग छ (तार पौ खः छ)
जित अतिकँ यःम्ह जुल
छन्त ज्वर वइ
छ उसाँय मदइ
गनँ घाःपाः जुइधकाः
अतिकँ नुगःस्याः
छाय् धाःसा
छ छगु शक्ति खः
थौँया इलय्
तार सुचनाया ख्यलय्
मदयेक मगागु जुल।
उकिँ
जिँ तायका
छंगु ल्हाथुलि बल्लाकेमाः
छंगु तुति थुलि धिसिलाकेमाः
छंगु शक्तिहे जक
विश्वये न्यनाच्वपिँ नेवाःतयेत
घयेपुना तयफइ
मतिना याना तयेफइ
पाइप व पाइपर थेँहे
छँ
हेयेका न्ह्याकेफइ
उकिँ
जिगुमन तयेकथँ
गबलेँ दुसुना वनी मखु धकाः
आसा याना इच्छायाना।
हानँ छकः
छ दच्छि फुना निदँय् क्यंगु लसताय्
दुनुगलँनिसेँ भिन्तुना।

Buddhilal Jyapu Bhaju
– बुद्धिलाल ज्यापु
किपू, नेपाल मण्डल