In Celebration of the 1st Anniversary of The Newah

झी द नेवाः बुन्हिया लसताय्

द नेवाः
बुन्हिया लसताय्
यक्व यक्व भिन्तुना!
द नेवाः (नेवाः)
नेवाः ब्लग छ (तार पौ खः छ)
जित अतिकँ यःम्ह जुल
छन्त ज्वर वइ
छ उसाँय मदइ
गनँ घाःपाः जुइधकाः
अतिकँ नुगःस्याः
छाय् धाःसा
छ छगु शक्ति खः
थौँया इलय्
तार सुचनाया ख्यलय्
मदयेक मगागु जुल।
उकिँ
जिँ तायका
छंगु ल्हाथुलि बल्लाकेमाः
छंगु तुति थुलि धिसिलाकेमाः
छंगु शक्तिहे जक
विश्वये न्यनाच्वपिँ नेवाःतयेत
घयेपुना तयफइ
मतिना याना तयेफइ
पाइप व पाइपर थेँहे
छँ
हेयेका न्ह्याकेफइ
उकिँ
जिगुमन तयेकथँ
गबलेँ दुसुना वनी मखु धकाः
आसा याना इच्छायाना।
हानँ छकः
छ दच्छि फुना निदँय् क्यंगु लसताय्
दुनुगलँनिसेँ भिन्तुना।

Buddhilal Jyapu Bhaju
– बुद्धिलाल ज्यापु
किपू, नेपाल मण्डल

0 thoughts on “In Celebration of the 1st Anniversary of The Newah”

  1. Rajani Chitrakar

    झी द नेवाःयातः दच्छि दूगु लसताय् जिगु पाखेँनं दुनुगलँनिसे भिन्तुना। नापँ बुद्धिलालजुया चिनाखँ जिमिगु नुगयाँ खँनं कना दीगुलीँ जिमिसँ कमेन्ट् मच्वःसाँहे ज्यूथेँ तायेका। यक्व यक्व सुभाय्!

  2. झी The Newah यातः दच्छिक्यंगु लसताय् भिन्तुना दु। साइबर् हलिमया गुहालि कया नेवाः भावना या प्रचार यानादी धइगु आसा व भलसा कया च्वना। दच्छिया मेहेनत् सितीँ मवँ। अज्झ बाँलाना वनेमा।
    darasha USA

  3. Sagar Man Bajracharya

    झी The Newah यातः दच्छि क्यंगु लसताय् थुकीया संचालक व दुजःपिँ सकसितँ दुनुगलं निसेँ भिन्तुना!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*

code