Landmark WTC on wrong land – Reflects misuse of land overtaken

Yen (Kathmandu) – Nepal’s landmark World Trade Center building at Trripureswor in Kathmandu reflects the misusage of lands of local Newah community taken over by the government in the past. The WTC building stands on a land owned by Tribhuwan Universirsity had been taken over by the government for the purpose of building the TU, the national center of tertiary education from local Newah community. A write-up filed in reveals this pathetic story that so many local Newah land owners had lost their lands from Kirtipur, Gongabun, Mabuti, Kamaladi etc. some of which have been either left unused or misused like the one now on which stands the landmark WTC building. Dipak Tuladhar has more in Nepal Bhasa.

किपूमिया समस्या सकल नेवा:तयगु समस्या
ने सं १२२९ सिल्ला १० बिहिवाः

येँ – नेपाल मन्डलया सोझापिं जनता तयगु बुँ बिभिन्न ज्याया लागि सरकारं दुकायगु याना च्वंगु दु । गुगुं बुँयागु धेबा ब्यूगु दुसा गुगूं जग्गाया धेबा मब्यू । येँया जमलँ ज्यापुतयत उथिबास याना छ्वल । बिर अस्पताल दयेकेत मा:बूया ज्यापुत व मा:बू तव:तयत थना छ्वल । ग्वंग:बुं बसपार्क दयेकेत जिमिगु जग्गा काल । शिक्षा मन्त्रालय त्रि.वि.यात धका: त्रिपुरेश्वरया जग्गा काल । प्रज्ञा भवन दयेकेत कमलादिया जग्गा काल । उकिया बच्छि जग्गा जुजुया म्ह्याय् पिन्त बिल ।

सार्बजनिक हितया लागि नेवा:तयगु जग्गा का:गुलिइ झी नुगलय् स्याके मा:गु मदु । भलाइया ज्या धैगु बांला:गु हे खँ ख: । अयनँ व जग्गा ब्यापारया लागि छेलीबले धा:सा उकिया लवः बास्तबिक जग्गा धनियात हे वनेमा: । गथेकि WTC building, Bus Park Complex, आदि सामाजिक ज्याया लागि धका: नेवा: तयगु जग्गा कया: आ: उकिया ब्यापारिक लव: मेपिन्सं कया च्वंगु दु ।

विश्व विद्यालय दयेकेत धका: किपूमि तयगु यक्को जग्गा सरकारं काल । फुक्कं जग्गा विश्व विद्यालयया लागि छेलेगु मयाः। व जग्गा कि किपूमिपिन्त लित बीमा: कि मखुसा इमिगु जग्गाया धेबा बीमा: । किपूया समस्या किपूमि तयगु जक समस्या मखु । उकें सकल नेवा:तयसं किपूमिपिनिगु आन्दोलनय् साथ बीमा:। नेवा: तयगु जग्गा सितिकं लाका काये दइ मखू । खबरदार!!
– दिपक तुलाधर