How to use Nepal Era calendar in scientific way?

Kathmandu, Nepal Mandala – At a time most of us are finding perplexed how to use the recently nationally reinstated Nepal Era calendar, as many of us have got used to the Indian calendar of Vikram Era so far, two noted computer engineers from Kathmandu have developed the concept of scientific counting of days of months on Nepal Era calendar and published the calendar for distribution. The Annual Nepal era calendar publisher, the Nepal Maitri Adhyan Mandala (NMAM) of Thainhiti, Kathmandu has published the new calendar for the first time in Nepal. More in Nepal Bhasa.

नेपाल संवतया न्हिल्याः वैज्ञानिक आधारकथँ
ने.सं. ११२९ सिल्लस २७ (आइतवाः)

येँ, नेपाल मण्डल – ३० दँ मयाक्क नेपाःया आदिवासिजाति झी नेवाः नायःनकिँ मयेजु पिनिगु आन्दोलनया प्रभावँ नेपाल संवतयात राष्ट्रिय संवतकथँ मान्येता प्राप्तजुइधुंका जूसाँ, नेपाल संवतया न्हिल्या गथेयाना छ्येलेगु धइगु मथुया च्वंगु इलय्, झीतः वैज्ञानिक आधारकथँ नेपाल संवत छ्येलेगु सिष्टम् दूगु क्यालेण्डर पिहाँ वयेधुंकुगु दु। नेपाल मैत्री अध्ययन मणडल, थँहिति, येँ पाखेँ दँयेदसँ नेपाल संवत क्यालेण्डर पिकना वया च्वंगु थासय् थुगुसी पिहाँवःगु क्यालेण्डर, नेपाल संवतया तिथिजक मखुसे न्हियान्हिथँ न्हि ल्याखायेगु विधिँ जागु क्यालेण्डर खः। नाँजापिँ कम्प्यूटर इन्जिनयर देवदास मानन्धर व समिर कर्माचार्य भाजुपिनिगु बिचाः व संपादने पिहाँवःगु दु।

थूगु क्यालेण्डरे, न्हि ल्याखायेगु विधि तस्कँहे अपुइक केनातःगु दु। लच्छिया दुने ३० न्हु दइथेँ, तिथिनँ लच्छिया ३०गू वइ। १ न्हु धइगु २४ घन्टा खःसाँ, छगु तिथि धइगु छन्हु मखु। अले तिथिकथँ लच्छियातः थ्व व गा धका १५ न्हु १५ न्हु ब्वथलातः थासय् ३० न्हुयातः १ न्हि निसेँ ३० न्हितक्क ल्याखायेगु। तारिक वा गते, गथे झीसँ १-२८, २९, ३० वा ३१ ल्याखाय् थेँ, नेपाल संवतया लच्छिनं उजोगुकथँ हे ल्याखायेगु। गथेकि, तिथियाकथँ ल्याखायेबले ११२९ सिल्लागा १३ (त्रयोदशी) । वैज्ञानिककथँ ल्याखाय् बले, थउँ ११२९ सिल्ला २७ आइतवाः खः।

Nepal Era calendar produced on scientific method.

ल्याखना स्वया दिसँ। अले छिगु बिचाः वा कमेन्टनँ च्वयाहइदिसँ। – The Newah