Happy Nepal New Year 1130!

झीगु न्हूँदँ नेपाल संवत ११३० या लसताय् झी सकल पासापिनि नापँ परिवारया ब्यक्तिकथँया सुख, बल, प्रज्ञाया समृद्धि जुयेमा, देसेनँ विदेसेनँ झी नेवाः जातिया गौरवतये फयेमा धका दुनुगलँनिसेँ भीँतुना!

झी द नेवाः परिवार