Month: January 2008

झी “दनेवाः” ब्लःग् न्ह्याकाः झिंन्यान्हुँ , पासापिनिगु भिन्तुना, कमेन्ट् व रेस्पोन्स् यात लुमुगु सुभाय् !

ने.सं.११२८ पोहेलागा ९ (नवःमि) बिहिबाः झी “दनेवाः” ब्लःग् दयके धका बिचायाना च्वनाबले, झी मदँ किषण् दाईयागु सायरि छपु झसक्क लुमँस्य वःगु। “सायरि छपु कने न्हाँ जिँ। सायरि जक कनाँ छुयायगु थन बाँलापिँ नानिपिँ हे मदु।” धाःथेँ ब्लग जक दयकाँ छुयायगु, ब्लग् स्वया रेस्पोन्स् याइपिँ नेवाःत हे मदु धका बिचावयाच्वन्गु।अले न्ह्याबलेँ अफिसँ लिहाँवय् साथँहे पी.सी. चायकेगु …

झी “दनेवाः” ब्लःग् न्ह्याकाः झिंन्यान्हुँ , पासापिनिगु भिन्तुना, कमेन्ट् व रेस्पोन्स् यात लुमुगु सुभाय् ! Read More »

Books and articles about Nepal & Nepal Mandala (नेपाल मण्डल व नेपाल देस या च्वसूत व सफू धल)

For your reading pleasure, we have enlisted following articles, books and related information. You can help add more in the list, contact us at [email protected] – The Newah 1. Buddhism in Nepal and Nepal Mandala, Dr . Naresh Man Vajracharya, Vajracharya Preservation Guthi, Kathmandu. Click here to read the article. 2. History of Nepalese Buddhism: …

Books and articles about Nepal & Nepal Mandala (नेपाल मण्डल व नेपाल देस या च्वसूत व सफू धल) Read More »

नेवाःदेसे च्वना मर्श्यातेःगु माग् पुरा याइम्ह प्रधान मन्त्रि ?

नेपाल् सम्वत् ११२८ पोहेलागा ७ (सप्तमी) संविधान् सभा चुनावय् दनेगु खःसा, मर्श्यातेःगु माग् पुरा यानाबीम्ह प्रधान मन्त्रीँ, नेवाःतेगु माग् यात गबले पुरा याइगुले? न्हेःगु दलया सरकारयात विरोधयासे, थःपिनिगु मागयात पुरा मयातल्ले संविधान सभाया चुनाव याके बीमखु धका धम्की नका च्वँपिँ मधेशि पुचःया मागयात, गिरिजा प्रसाद् कोइराला प्रधान मन्त्रिँ “संविधान सभाया चुनावय् ब्वति कायगु खःसा, मर्श्यातेःगु …

नेवाःदेसे च्वना मर्श्यातेःगु माग् पुरा याइम्ह प्रधान मन्त्रि ? Read More »

ई यायगु ई

ने.सं. ११२८ पोहेलागा ६ (षष्ठि) वंगु शनिवाःकुन्हु, हनुमान ढ्वाकाय् सगोलँ ई याःपिँ नेवाः नानिपिँ। ” अले अंकल् पिसँ झीगु देः गबले सगोलँ दयकेगुले? ” (किपाः सुभाय् – नेपालजपानडटकम् २७ जनु ०८)

युनिकोःड् फोन्ट् – नेपाल भासया प्रचलित् आखः ?

ने.सं. ११२८ पोहेलागा ५ (पञ्चमि) खःजा झी “दनेवाः” ब्लग् झीगु प्रचलित् आखलँ च्वय् मागु खः। अयनं मदँकिषन् दाइया भासँ धायगुसा “भगवान् सरण, मदन् कृष्णया दुख हरण…..बुद्ध जन्म जूगु गन धका मस्यूपिँ… ” नेपाःमितथेँ, नेवाःतेगु प्रचलित आखः छु धका मस्यूपि नेवाःतेत, करुणा तया, प्रचलित नेवाः आखःयात युनिकोःडे इन्कोःड् यायगु प्रयत्न यायफुपिँ नेवाः टेक्निशियन् त आतकँ जन्मे …

युनिकोःड् फोन्ट् – नेपाल भासया प्रचलित् आखः ? Read More »

नेपाः राष्ट्रीय पार्टियात छिगु सल्ला?

ने.सं. ११२८ पोहेलागा १ (पारु) म्हिगःयागु झी “दनेवाः” बुखँ स्वयादीपिँ सकसिनँ, नेरापाया दुजःत सुसु धका सिल हे जुइ। नेरापाया दाँभरि सुरेश प्रधान भाजुँ छोयाहैदीगु न्ह्यसःधलपौसँ, न्यागु न्ह्यसत न्येनातःगु दु। छिसँ लिसः बी मधूँनिसा, थन क्वसँ स्वयादिसँ न्ह्यसःत। नेपाल भासँ च्वयातःगु जूसा च्वछाय् बहजूगु न्ह्यसःधल, अंग्रेजि भासँ च्वयातःगुलिँ नेपाल भासँ भावानुवाद दुथ्याका। मू अर्थ मस्येनीगु कथँ …

नेपाः राष्ट्रीय पार्टियात छिगु सल्ला? Read More »

डा. केशव मान् शाक्यया नेतृत्वय् नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया दुजःत।

नेवाःते अधिकार, सुरक्षा व विकासया लागी नेवाःतहे छपँजुया नेपाः राष्ट्रीय पार्टि (नेरापा) देःकल हँ। देसे दुनेनँ पिनेनँ च्वपिँ सकल नेवाःत नेरापाया दुजःत सुसुथेँ धका सीके आय् बुयाच्वन्गु। झी “दनेवाः” परिवारँ यानागु इनाप यात लिसः बियादिसे, नेरापा या मूछ्यान्जे विजय सँइजु भाजुँ छोया हैदीगु नेरापाया दुजपिनिगु नाँधल थथे खः। नायः (President) डा. केशव् मान् शाक्य; न्हापाँम्ह …

डा. केशव मान् शाक्यया नेतृत्वय् नेपाः राष्ट्रीय पार्टिया दुजःत। Read More »

डाइनास्टि डिमोक्रसीँ नेपाःमितयगु म्हुतुप्वाः तिनामब्यूला?

नेपाल मण्डलयात शाहतेसँ आक्रमण याय् धुन्का २ शताब्दिँ मयाक्क डोमिनेट् याना, नेपाल मण्डल वासि नेवाःतयसँ हे थः सु थःगु माँ भाय् छु धका मसीया वनेगु कथँ शाहतयसँ क्वतिलाःतलँहे न्ह्यलँ मचापिँ नेवाःत जनआन्दोलनँयाना बल्ल न्ह्यलँ चायका हःसाँ, नकतिनि न्ह्यलँचाम्ह जिमि तता थेँहे तिनि।भात मदया १०दँ दयधुंकुसा, भौमचातयसँ मानेयाका च्वनेदुगुलिँ, बुरि जुया वना याकःचा जुलकि छुयायगु धका …

डाइनास्टि डिमोक्रसीँ नेपाःमितयगु म्हुतुप्वाः तिनामब्यूला? Read More »